Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Olimpin przy ul. Zaspa 16

kujawsko-pomorskie, Olimpin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zaspa 16, Olimpin, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
1 230 m2
Cena
88 700 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
12-10-2017
Numer ogłoszenia
33692594
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-064 Bydgoszcz
Ulica
Chodkiewicza 14/5
Nr telefonu
523493213
Email
bydgoszcz8@komornik.pl
Strona www
www.bydgoszcz-komornik.com.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Krzysztof Dziedzic ogłasza, że:
dnia 12.10.2017 r. o godz. 9.30 w miejscowości: Nowa Wieś Wielka, ul. Zaspa 16, Olimpin odbędzie się
DRUGA LICYTACJA
w trybie uproszczonym na podstawie art. 1013 6 kpc
nieruchomości położonej:
86-061 Nowa Wieś Wielka, ul. Zaspa 16, Olimpin,
dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00060625/2.
Teren działki nr 326 obejmuje powierzchnię 1230 m2, położoną przy ul. Zaspa, jednym bokiem graniczącą z lasem, który wtapia się w zieleń starannie urządzonego ogrodu. Teren działki jest zagospodarowany, wzdłuż ogrodzenia znajdują się różnorodne ozdobne nasadzenia. Są to rośliny iglaste około 150 sztuk oraz liściaste około 74 sztuki. Na działce znajduje się pomieszczenie podziemne - piwnica wybudowana w oparciu o decyzję nr 7351-87/98 z dnia 2.09.1998 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę pomieszczenia podziemnego przeznaczonego do ustawiania zbiorników z olejem opałowym, do ogrzewania budynku mieszkalnego. Piwnica wykonana jest z bloczków betonowych, pokryta płytą żelbetonową z 2 włazami. W pomieszczeniu podziemnym znajdują się dwa zbiorniki olejowe i hydrofor (ze studnią wg oświadczenia właściciela). Piwnica wybudowana została w celu pomocniczym dla działki sąsiedniej nr 325. Na terenie działki jest część wspólnej (dla działek 325 i 326) instalacji rozprowadzania wody ogrodowej - 5 stanowisk do podlewania, na działce jest również oświetlenie zewnętrzne (łącznie na obu działkach ok. 10 punktów). Rozprowadzenie instalacji elektrycznej zasilającej i oświetlenia ogrodowego jest wspólne dla dwóch działek.
Pomiędzy działkami 325 i 326 nie ma ogrodzenia. Teren obu działek jest ogrodzony, od frontu - metalowy płot na podmurówce i słupkach klinkierowanych. Ogrodzenie pozostałe stanowi siatka stalowa na słupkach stalowych. Działka posiada dostęp do uzbrojenia. W ulicy znajduje się kanalizacja gminna, sieć wodociągowa, energia elektryczna.
Suma oszacowania wynosi 177 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 88 700,00 zł.
W dniu 5.10.2017 r. od godz. 10.20 do godz. 10.40 można oglądać nieruchomość.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika mieszczącej się: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 14/5 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką
z akt postępowania egzekucyjnego.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 17 740,00 zł - najpóźniej przed licytacją.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Zgodnie z art. 1013 6 § 1 kpc do sprzedaży nieruchomości w trybie uproszczonym stosuje się przepisy o licytacji w egzekucji z ruchomości.
Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia.
Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc).
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.
Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867 1 kpc).
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
33692594
drukuj ogłoszenie