Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości „ 4 Kolory
Idea sp. z o.o.” SKA w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg
na sprzedaż prawa ...

pomorskie, Gdynia, Władysławowo

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gdynia, Władysławowo, pomorskie
Numer ogłoszenia
153100
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
12-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości
„ 4 Kolory Idea sp. z o.o." SKA w upadłości likwidacyjnej
ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności niżej wymienionych nieruchomości:

1. Nieruchomość położona w Gdyni przy ul. Małokackiej 15:
- nieruchomość stanowiąca prawo własności działki nr 199/33, k.m. 64, obręb Gdynia - 0002, obszaru 859 m2, zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym (w budowie)
o projektowanej powierzchni użytkowej 978, 34 m2, położona w Gdyni, w dzielnicy Witomino
przy ul. Małokackiej nr 15, objęta księgą wieczystą (KW nr GD1Y/00040128/3).
Cena wywoławcza: 550.000,00 zł. (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
+ należny podatek VAT. Wadium w wysokości 100.000,00 zł. (sto tysięcy złotych 00/100)
należy wpłacić do dnia 13..11.2017 r., na konto podane niżej.

2. Nieruchomość położona we Władysławowie przy ul. Żwirowej 32:
- nieruchomość stanowiąca działki nr 159/1, nr 159/2 i nr 159/5 o powierzchni 40.284 m2
objęta księgą wieczystą KW nr GD2W/00032673/5, nieruchomość stanowiąca działkę
nr 159/3 o powierzchni 2.860 m2 objęta księgą wieczystą KW nr GD2W/00053909/2,
- nieruchomość stanowiąca działkę nr 159/4 o powierzchni 2.357m2 objęta księgą wieczystą KW nr GD2W/00055963/2, łącznego obszaru 45.501m² zabudowana obiektem hotelowo - rekreacyjnym „ Skrzydło Cytrynowe".
Cena wywoławcza: 10.800.000,00 zł. (dziesięć milionów osiemset tysięcy złotych 00/100)
+ należny podatek VAT. Wadium w wysokości 1.100.000,00 zł. (jeden milion sto tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić do dnia 13.11.2017 r., na konto podane niżej.

3. Nieruchomość położona we Władysławowie przy ul. Hryniewieckiego 7a, 7b, 7c i 9:
- nieruchomość przy ul. Hryniewieckiego 7a w postaci jednego miejsca garażowego
(KW GD2W/00040300/9) - udział wynoszący 1870/100000 części w nieruchomości,
- nieruchomość przy ul. Hryniewieckiego 7b stanowiąca działki o nr 33/1, nr 33/3,
nr 34/2, nr 35, nr 36/1 (KW GD2W/00035220/6) o powierzchni 2.823m2 (Hotel - wraz z nakładami budowlanymi zrealizowanymi na tej nieruchomości oraz wyposażeniem według spisu z natury),
- nieruchomość przy ul. Hryniewieckiego 7c stanowiąca udziały w nieruchomości
w wysokości 78289/542851, obejmujące działki o nr 401 i nr 402 (KW GD2W/00037653/4)
- 2 apartamenty + lokal użytkowy oraz udział w nieruchomości
w wysokości 16/69 w postaci 16 miejsc postojowych w hali garażowej
(KW GD2W/00045677/7); nie wybudowano 11 miejsc garażowych, „4 Kolory Idea
Sp. z o.o." SKA w upadłości likwidacyjnej włada rzeczywiście 5 miejscami postojowymi,
- nieruchomość przy ul. Hryniewieckiego 9 stanowiące działki o nr 82/1 (KW GD2W/00046650/9) oraz działki o nr 39, nr 40/1, nr 40/2, nr 40/3, (KW GD2W/00023607/6 ) o powierzchni łącznej 7.314m2 - ( dawny hotel Anabella).

Sprzedaży podlegają łącznie nieruchomości wyszczególnione w pkt. 3 ogłoszenia.
Nie będą rozpatrywane oferty obejmujące pojedyncze nieruchomości położone
przy ul. Hryniewieckiego 7a, 7b, 7c, 9.

Cena wywoławcza: 14.700.000,00 zł. (czternaście milionów siedemset tysięcy złotych 00/100)
+ należny podatek VAT. Wadium w wysokości 1.500.000,00 zł. (dwa miliony złotych 00/100)
należy wpłacić do dnia 13.11.2017 r., na konto podane niżej.

RACHUNEK BANKOWY:
4 KOLORY Idea sp. z o.o. SKA w upadłości likwidacyjnej,
prowadzony przez BANK PEKAO SA.
nr rachunku 59 1240 1242 1111 0010 5981 5119

OGÓLNE INFORMACJE O WARUNKACH PRZETARGU:

1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej, z zastrzeżeniem §3 ust. 2 niniejszego regulaminu.
W przypadku, gdy przepisy polskiego prawa wymagają uzyskania zezwolenia odpowiedniego organu na nabycie danej rzeczy, nieruchomości lub prawa, uczestnik przystępujący do przetargu powinien posiadać stosowne zezwolenie lub promesę otrzymania zezwolenia i załączyć ją
do oferty.
2. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, zmiany warunków przetargu określonych w ogłoszeniu o przetargu i regulaminie przetargu oraz odwołania przetargu
bez podania przyczyny.
3. Do przetargu nie mogą przystąpić podmioty posiadające zadłużenie w stosunku
do spółki „4 Kolory Idea sp. z o.o." SKA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi.
4. Uczestnik przystępuje do przetargu przez złożenie oferty na każdą nieruchomość osobno wskazane w pkt. 1 -3 ogłoszenia. i poprzez wpłacenie wadium. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z wyraźnym napisem "PRZETARG", do dnia 15.11.2017r., do godziny 15:00, w biurze podawczym w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy
przy ul. Piekarniczej 10, w budynku B.

Na kopercie należy umieścić następujące informacje:
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk
Wydział VI Gospodarczy
S.S.O. M. Jezierska - Mikszewicz
sygn. akt: VI GUp 24/14
„4 Kolory Idea sp. z o.o." SKA w upadłości likwidacyjnej

PRZETARG - .............. ( nieruchomość, której dotyczy oferta )

5. Pisemna (pod rygorem nieważności) oferta powinna zawierać:
a. dane personalne uczestnika przetargu wraz z adresem zamieszkania, numerem PESEL
oraz serią i numerem dowodu osobistego w przypadku obywateli polskich,
bądź innego dokumentu tożsamości w przypadku pozostałych osób fizycznych,
a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - firmę bądź nazwę, adres siedziby oraz rejestr, w którym dany podmiot został zarejestrowany,
b. adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż wskazany w punkcie powyżej) uczestnika przetargu oraz numer telefonu do uczestnika przetargu lub osoby przez niego wskazanej, jako właściwej
do reprezentowania go w przetargu,
c. w przypadku, gdy oferent będzie reprezentowany przez pełnomocnika do zgłoszenia winno być załączone pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego (pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu),
d. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia i zasadami zawartymi
w niniejszym regulaminie, które przyjmuje bez zastrzeżeń. Brak takiego oświadczenia
nie dyskwalifikuje oferty, jednak oferent związany jest ustaleniami zawartymi w regulaminie,
e. oświadczenie, iż wobec oferenta nie zachodzą przesłanki wskazane w pkt 3 niniejszego ogłoszenia, wykluczające go z możliwości wzięcia udziału w przetargu
f. wskazanie rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium tym oferentom,
których oferta nie zostanie przyjęta - pod rygorem odrzucenia oferty,
g. oferowaną cenę nabycia NETTO,
6. Uczestnik obowiązany jest dołączyć do oferty:
a. aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli podlega ujawnieniu w tym rejestrze,
b. aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
wraz z oświadczeniem małżonka uczestnika o zgodzie na złożenie przez uczestnika oświadczenia woli w przedmiocie nabycia nieruchomości lub odpisem umowy majątkowej małżeńskiej, z której wynika, że zgoda małżonka nie jest wymagana,
c. aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz umowę spółki cywilnej jeżeli uczestnik prowadzi działalność gospodarczą
w oparciu o umowę spółki cywilnej oraz uchwałę spółki wyrażającą zgodę na nabycie nieruchomości w drodze przetargu jeżeli jest wymagana zgodnie z postanowieniami umowy spółki cywilnej, wraz z oświadczeniem małżonka uczestnika lub odpisem umowy majątkowej małżeńskiej, jak w punkcie powyżej,
d. zgodę właściwego organu uczestnika przetargu, jeżeli jest ona niezbędna
dla ważnego zawarcia umowy sprzedaży w wyniku rozstrzygnięcia przetargu,
e. w przypadku gdy uczestnikiem jest podmiot mający siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) odpis z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych wraz z tłumaczeniem przysięgłym tych dokumentów na język polski, przy czym obowiązek złożenia odpisu z właściwego rejestru nie ciąży na uczestniku, gdy przepisy właściwe dla siedziby uczestnika nie przewidują prowadzenia rejestru podmiotów gospodarczych.
7. Wszelkie dokumenty załączone do oferty powinny być złożone w oryginale lub w odpisie poświadczonym za zgodność z oryginałem przez notariusza lub w innej formie równoważnej
z oryginałem chyba, że odpis z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych mających siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ma charakter wydruku komputerowego. Wszelkie pisemne oświadczenia wymagane w treści niniejszego regulaminu winny zostać podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta.
8. Oferent ma obowiązek zapoznania się ze wszelkimi okolicznościami dotyczącymi danej nieruchomości w terminie przewidzianym dla składania ofert. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wad fizycznych oraz prawnych nieruchomości (z wyjątkiem wad ukrytych) podnoszone po dacie złożenia oferty nie będą uwzględniane. Wgląd do dokumentacji tylko w biurze syndyka w Gdańsku - 80-955 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 96.
9. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku
przy ul. Piekarniczej 10, 80-169, w budynku B w sali B65 w obecności Sędziego - komisarza, delegata Rady Wierzycieli, Oferentów i Syndyka w dniu 22.11.2017 r., o godz. 12:00.
Na tę okoliczność zostanie sporządzony stosowny protokół.

Szczegółowe warunki przetargu oraz informacje o nieruchomości można uzyskać
w biurze syndyka w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 96 pod numerami telefonów:  
58/76-67-111 lub 600-287-655, lub we Władysławowie pod numerem telefonu: 503-563-656.

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne