Ogłoszenie

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Katowicach ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony mającej na celu: sprzedaż...

śląskie, Dąbrowa Górnicza

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Dąbrowa Górnicza, śląskie
Cena
9 989 150 zł
Numer ogłoszenia
153101
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
14-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


The content of the announcement in Polish and English to read on www.ksse.com.pl.
Treść ogłoszenia w języku polskim oraz angielskim znajduje się na stronie www.ksse.com.pl.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Spółka Akcyjna w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42
tel. (+48 32) 2510-736, fax (+48 32) 2513-766
jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną
ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony mającej na celu:
sprzedaż prawa własności nieruchomości opisanej poniżej.

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej
w Dąbrowie Górniczej, objętej granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej, obszar „Tucznawa", o łącznej powierzchni 13,0403 ha, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej - VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00027120/7, składającej się z działek oznaczonych nr:
- 1109, obręb Tucznawa, k.m. 2, o powierzchni 5,2044 ha,
- 1110, obręb Tucznawa, k.m. 2, o powierzchni 7,8359 ha.
Zgodnie z wpisami zawartymi w ww. księdze wieczystej przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Dąbrowa Górnicza, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi
i nie jest przedmiotem zobowiązań.
2. Przedmiotowa nieruchomość stanowi zwarty kompleks o kształcie nieregularnym, zbliżonym
do trapezu, porośnięty pojedynczymi drzewami i krzewami, w którego południowej części znajduje się obszar gęsto zadrzewiony i zakrzewiony. Z uwagi na mocno zróżnicowaną rzeźbę terenu konieczna jest jego makroniwelacja oraz szczegółowe rozpoznanie geotechniczne.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Idzikowskiego - poprzez działki stanowiące własność Gminy Dąbrowa Górnicza o użytku drogowym oznaczone nr geodezyjnym: 1112 (k.m. 2, obręb Tucznawa), 1124 (k.m. 5, obręb Tucznawa), 1105, 987/1, 984/1, 982/1, 981/1 (k.m. 1, obręb Tucznawa), 2640/1, 2640/2 (k.m. 16, obręb Ząbkowice).
Dla terenu, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość została opracowana koncepcja pn. „Koncepcja zagospodarowania terenu" oraz dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: etap IV",
z którymi należy zapoznać się w siedzibie zarządzającego.
W sąsiedztwie terenu przebiega podstawowa infrastruktura techniczna. Szczegółowe warunki
i miejsce podłączenia mediów określają właściciele infrastruktury poprzez wydanie na wniosek inwestora, warunków technicznych przyłączenia do sieci.
3. Gmina Dąbrowa Górnicza nie ponosi odpowiedzialności za sieci przebiegające przez przedmiotową nieruchomość, nieujawnione na istniejących mapach geodezyjnych i dokumentach.
4. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu przeznaczona jest pod realizację inwestycji przemysłowo-usługowych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Nieruchomość może być sprzedana przedsiębiorcy, którego planowane inwestycje w najlepszym zakresie przyczynią się
do realizacji celów i misji Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej określonych w planie jej rozwoju, tj. m.in. wpłyną na zwiększenie liczby inwestycji o charakterze innowacyjnym, wspomogą tworzenie warunków do pozyskiwania inwestycji z sektora badawczo-rozwojowego oraz pobudzą działalność produkcyjną i usługową w regionie poprzez tworzenie nowoczesnych ośrodków przemysłowych.
5. Zgodnie z obowiązującą "Zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej, dla terenów położonych - obręb Tucznawa, karta mapy 1, 2, 3, 4, 5, 6" zatwierdzoną Uchwałą Nr L/887/2001 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 grudnia 2001 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 22 poz. 707 z dnia
8 kwietnia 2002 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie przemysłowo-usługowym oznaczonym symbolem: PU - przeznaczenie podstawowe - wielofunkcyjna strefa przemysłowo-usługowa; przeznaczenie dopuszczalne - składy, garaże, urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji.
Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
z którymi należy zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Górniczej.
Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość stanowi użytek ozn. symb. - Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane, za wyjątkiem powierzchni 7384 m2, która stanowi część działki ozn. nr: 1110 i jest użytkiem ozn. symb. - Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
9.989.150,00 złotych netto (słownie: dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych).
Do zaoferowanej przez oferenta ceny doliczony zostanie należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka ta wynosi 23 %).
7. Warunkiem udziału w przetargu jest:
1/ wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 998.915,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych) na rachunek Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej Nr 57 1560 0013 2002 3620 7000 0049 w Getin Noble Bank S.A. O/Będzin w terminie do dnia 08.11.2017 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
2/ złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymogami zawartymi w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu" do dnia 08.11.2017 r. do godziny 16.00 (ostateczna data wpływu) w siedzibie zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie wraz ze wskazaniem danych umożliwiających korespondencję z napisem:
„Oferta na przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie inwestycyjnym Tucznawa - nie otwierać",
do której należy przypiąć dowód wniesienia wadium.
8. Oferta winna zawierać m.in.
· imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
· datę sporządzenia oferty,
· oświadczenie, iż oferent zapoznał się z:
warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, jak również, że zapoznał się
z powołaną w ogłoszeniu koncepcją, dokumentacją projektową i treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także stanem prawnym
i fizycznym nieruchomości.
· oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
· proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
· przedstawiciele osób prawnych, spółek cywilnych, jednostek organizacyjnych, o których mowa
w art. 331 §1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 459
ze zm.), odpowiedni dokument, upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu
tych osób /wspólników/,
9. Część jawna pierwszego przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości odbędzie się w dniu 15.11.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.
Dodatkowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, opis nieruchomości, informacje o dostępnej infrastrukturze, warunki jakie powinien spełnić oferent zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu", którą należy nabyć w siedzibie zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną,
w godz. 9.00 - 16.00, od poniedziałku do piątku. Cena specyfikacji wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) + 23 % VAT i płatna jest na rachunek: Deutsche Bank PBC S.A.
09 1910 1048 2501 9911 2936 0001.
10. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pozostałej kwoty należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.
11. Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej w pisemnym zawiadomieniu powiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości, o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej
może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
13. Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
14. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

drukuj ogłoszenie