Ogłoszenie

Najem lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Cedry Wielkie przy ul. Płażyńskiego 8

pomorskie, Cedry wielkie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Płażyńskiego 8, Cedry wielkie, pomorskie
Powierzchnia
62,9 m2
Cena
606,36 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
19-10-2017
Numer ogłoszenia
33693870
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-940 Gdańsk
Ulica
Targ Rakowy 7/8
Osoba kontaktowa
Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Gdańsku

SzczegółyOBWIESZCZENIE O WYNAJMIE LOKALU MIESZKALNEGO
Wynajmujący: POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
Prowadzący wybór oferty: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Gdańsku, ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk.
Miejsce wyboru oferty: ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk.
Przedmiot najmu: lokal mieszkalny położony w m. Cedry Wielkie ul. Płażyńskiego 8.
1. lokal mieszkalny o pow. użytkowej 62,90 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju oraz pomieszczenie przynależne w piwnicy o pow. 4,15 m2..
Lokal położony jest na I piętrze budynku stanowiącego własność Poczty Polskiej S.A. usytuowanego na gruncie pozostającym w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A.
Okres trwania umowy - 3 lata
Wywoławcza stawka czynszu netto miesięcznie wynosi:
- 9,64 zł/m2 (słownie: dziewięć złotych 64/100 groszy za metr kwadratowy) dla lokalu, o którym mowa pkt 1,
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: "oferta na wynajem lokalu mieszkalnego w Cedrach Wielkich przy ul. Płażyńskiego 8 " do dnia 19.09.2017 r. pod adres: ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk lub złożyć osobiście pod wskazany adres, pokój 115, I piętro.
Wybór oferty odbędzie się:
w pokoju nr 115 w budynku przy ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk w dniu 20.09.2017 r. o godz. 10:00
Warunkiem przystąpienia do wyboru oferty jest:
1. Wniesienie wadium w wysokości 1 819,07 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewiętnaście złotych 07/100).
Wadium w podanej wyżej kwocie należy wpłacić na konto: Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy, konto nr 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem:
"przetarg lokal mieszkalny Cedry Wielkie, ul. Płażyńskiego 8"
Wadium powinno być wpłacone do dnia 19.09.2017 r. przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunku Poczty Polskiej S.A.
Pozostałą do zapłaty kwotę kaucji najemca zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A. 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 w terminie 7 dni od powzięcia informacji o zatwierdzeniu przez Dyrektora Operacyjnego ds. Nieruchomości Obszaru Operacyjnego ds. Nieruchomości w Gdańsku wyboru oferenta.
Uwaga:
Wpłata wadium wpłacona przez Oferenta ulega zaliczeniu na poczet kaucji, o której mowa w § 8 ust. 1 umowy najmu.
Wadium przepada na rzecz Obszaru Operacyjnego ds. Nieruchomości w Gdańsku:
jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się w wyznaczonym terminie od zawarcia i wprowadzenia w życie umowy najmu.
jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
Wadium złożone przez innych uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, podlega zwrotowi na podane konto, bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty lub unieważnieniu przetargu.
2. Do dnia 19.09.2017 roku złożenie formularza ofertowego (druk nr 1), dwóch oświadczeń (druk nr 2 i druk nr 3) oraz formularza zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
3. W przypadku osobistego uczestnictwa w wyborze oferty przedłożenie przez uczestników dowodów tożsamości.
Okres związania ofert wynosi 30 dni. Jedna złożona oferta wystarcza do przeprowadzenia wyboru oferty.
Przedmiotowy lokal mieszkalny na chwilę obecną jest pusty.
Bliższe informacje oraz termin oględzin można uzgodnić w dni powszednie w godz. 800 - 1400 pod nr telefonu: kom. 504 733 136.
POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD WYBORU OFERTY W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYN.
33693870
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne