Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Bydgoszczy przy ul. Nakielskiej 60

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Nakielska 60, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
60,49 m2
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
05-10-2017
Numer ogłoszenia
33694017
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-011 Bydgoszcz
Ulica
Śniadeckich 1

SzczegółyAdministracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1 (dalej ADM) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem następujących nieruchomości:
A/ lokale użytkowe:
1. ul. Monterów 2, pow. lokalu 33,58 m2
dane kontaktowe: ROM-1, ul. Techników 5, tel. (52) 34-88-870 lokal wykorzystywany był na działalność usługową
2. ul. Cieplicka 5, pow. lokalu 24,50 m2
dane kontaktowe: ROM-2, ul. Broniewskiego 10, tel. (52) 34-88-788 lokal wykorzystywany był na działalność usługowo-biurową
3. ul. Dąbrowskiego 39 (piwnica), pow. lokalu 10,80 m2
dane kontaktowe: ROM-2, ul. Broniewskiego 10, tel. (52) 34-88-788 lokal wykorzystywany był na działalność usługowo-magazynową
4. ul. Nowy Rynek 1, pow. lokalu 143,27 m2
dane kontaktowe: ROM-2, ul. Broniewskiego 10, tel. (52) 34-88-788 lokal wykorzystywany był na działalność handlową
5. ul. Zbożowy Rynek 11, pow. lokalu 80,84 m2
dane kontaktowe: ROM-2, ul. Broniewskiego 10, tel. (52) 34-88-788 lokal wykorzystywany był na działalność usługową
6. ul. Garbary 27, pow. lokalu 48,88 m2
dane kontaktowe: ROM-3, ul. Gdańska 9, tel. (52) 34-88-920 lokal wykorzystywany był na działalność handlową
7. ul. Krasińskiego 1, pow. lokalu 28,00 m2
dane kontaktowe: ROM-3, ul. Gdańska 9, tel. (52) 34-88-920 lokal wykorzystywany był na działalność handlową
8. ul. Nakielska 60, pow. lokalu 60,49 m2
dane kontaktowe: ROM-2, ul. Broniewskiego 10, tel. (52) 34-88-870 lokal wykorzystywany był na działalność handlową
9. ul. Jezuicka 20 - 22 , pow. lokalu 110,45 m2
dane kontaktowe: ROM-2, ul. Broniewskiego 10, tel. (52) 34-88-870 lokal wykorzystywany był na działalność handlową
10. ul. Broniewskiego 10 (wiata), pow. lokalu 26,68 m2
dane kontaktowe: ROM-2, ul. Broniewskiego 10, tel. (52) 34-88-870 lokal wykorzystywany był na działalność magazynowo-usługową
11. ul. Broniewskiego 10, pow. lokalu 15,51 m2
dane kontaktowe: ROM-2, ul. Broniewskiego 10, tel. (52) 34-88-870 lokal wykorzystywany był na działalność magazynową
12. ul. Gdańska 51, pow. lokalu 157,88 m2
dane kontaktowe: ROM-3, ul. Gdańska 9, tel. (52) 34-88-920 lokal wykorzystywany był na działalność handlową
13. ul. Jagiellońska 60, pow. lokalu 45,49 m2
dane kontaktowe: ROM-4, ul. Fordońska 38, tel. (52) 34-88-760 lokal wykorzystywany był na działalność biurową
14. ul. Jagiellońska 60 (oficyna), pow. lokalu 50,31 m2 dane kontaktowe: ROM-4, ul. Fordońska 38, tel. (52) 34-88-760 lokal wykorzystywany był na działalność usługową
B/ garaże murowane
1. ul. Dmowskiego 10, pow. garażu 15,24 m2
dane kontaktowe: ROM-2, ul. Broniewskiego 10, tel. (52) 34-88-870
2. ul. Modrzewiowa 7-9, pow. garażu 16,42 m2
dane kontaktowe: ROM-4, ul. Fordońska 38, tel. (52) 34-88-760
C/ boks motocyklowy
1. ul. Betoniarzy 4, pow. boksu 3,54 m2
dane kontaktowe: ROM-1, ul. Techników 5, tel. (52) 34-88-870
Szczegółowe warunki przetargu zawiera ogłoszenie i Regulamin publikowany na stronie internetowej: www.adm.com.pl dostępny w siedzibie ADM przy ul. Śniadeckich 1 Dział Sprzedaży - pokój nr 17. W sprawie zapoznania się ze stanem technicznym lokalu i zakresem niezbędnych prac przystosowujących lokal należy kontaktować się zgodnie z danymi podanymi powyżej.
Wszelkie prace remontowe związane z przystosowaniem lokalu do prowadzenia w nim działalności przyszły najemca przeprowadzi we własnym zakresie i na swój koszt i ryzyko,
bez możliwości zwrotu poniesionych nakładów, oraz uzyska wszelkie wymagane prawem pozwolenia, uzgodnienia, opinie itp. niezbędne do prowadzenia działalności w lokalu.
Najemca zobowiązany będzie rozpocząć działalność w lokalu zgodnie z umówionym użytkiem
w terminie czterech miesięcy od daty podpisania umowy. Nierozpoczęcie działalności skutkować może rozwiązaniem umowy.
Oferty sporządzone wyłącznie na formularzach pobranych w siedzibie ADM lub ze strony internetowej www.adm.com.plnależy składać do dnia 5.10.2017 r. do godziny 10.45 w siedzibie ADM. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.10.2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie ADM (pok. 16).
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 1.000,00 zł w odniesieniu do każdego lokalu użytkowego wymienionego w pkt A na rachunek ADM nr 29 1320 1117 2032 8498 2000 0169. Potwierdzenie wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
Umowa najmu zgodna będzie ze wzorem dostępnym w siedzibie ADM (pok. 17).
Wynajmujący zastrzega sobie prawo: swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu lub zmiany jego warunków, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
33694017
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne