Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Dziedzinek, nr dz. 71/17

kujawsko-pomorskie, Dziedzinek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Dziedzinek, kujawsko-pomorskie
Cena
7 300 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
26-10-2017
Numer ogłoszenia
33702940
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-008 Bydgoszcz
Ulica
Słowackiego 1

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniel Woźny na podstawie art. 867 kpc w zw. z art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.10.2017 r. o godz. 10.00 w kancelarii mieszczącej się 85-008 Bydgoszcz, ul. Juliusza Słowackiego 1 (III piętro) odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Grzegorza Bethke, położonej: 86-013 Dziedzinek, nr dz. 71/17, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00202154/7. Zapisy w KW nr BY1B/00202154/7 nie są zgodne z zapisami w Ewidencji Gruntów. Z informacji uzyskanych z Ewidencji Gruntów wynika, że działka nr 71/17 uległa podziałowi na działkę nr 71/45 i działkę nr 71/46. Na skutek obowiązującej od 30.04.2016 r. znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803, z 2016 r. poz. 585, 1159) przedmiotowa nieruchomość objęta jest ograniczeniem w obrocie rynkowym. Działka może być zbyta jedynie na rzecz rolnika indywidualnego bądź osoby bliskiej zbywcy. Osoba niebędąca rolnikiem indywidualnym może takową nieruchomość nabyć jedynie jeżeli Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z możliwości pierwokupu, po uzyskaniu zgody Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Potencjalny nabywca przez 10 lat od dnia nabycia nieruchomości musiałby ją uprawiać rolniczo (prowadzić gospodarstwo, w skład którego weszłaby nabyta nieruchomość rolna). Suma oszacowania wynosi 14 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 7 300,00 zł. Na mocy art. 8671 kpc w związku z art. 10136 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 1460,00 zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Wydział Bankowości Transakcyjnej 31 2030 0074 5109 0000 2056 1716.
Zgodnie z art. 871 kpc w związku z art. 10136 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.
Zgodnie z art. 8672 kpc w związku z art. 10136 kpc licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 kpc).
W dniu 23.10.2017 r. można oglądać nieruchomość od godz. 10.00 do godz. 10.15. W kancelarii Komornika Sądowego Daniela Woźnego w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 1 można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości wraz z odpisem protokołu opisu i oszacowania.
33702940
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne