Ogłoszenie

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Katowicach ogłasza zaproszenie do przetargu ofertowego

śląskie, Częstochowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Częstochowa, śląskie
Powierzchnia
8 001 m2
Numer ogłoszenia
153271
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
06-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


The content of the announcement in Polish and English to read on www.ksse.com.pl.
Treść ogłoszenia w języku polskim oraz angielskim znajduje się na stronie www.ksse.com.pl.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Spółka Akcyjna w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42
tel. (+48 32) 2510-736, fax (+48 32) 2513-766
jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną
ogłasza zaproszenie do przetargu ofertowego mającego na celu:

- udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz
- sprzedaż prawa własności nieruchomości opisanej poniżej.

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej
w Częstochowie przy ulicy Ekonomicznej, objętej granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obszar „Skorki", oznaczonej nr 296/24, obręb ewidencyjny 419-Skorki,
o powierzchni 0,8001 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział IX Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr CZ1C/00113493/9.
2. Zgodnie z wpisami zawartymi w ww. księdze wieczystej przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Miasta Częstochowy, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi
i nie jest przedmiotem zobowiązań.
3. Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość będzie posiadała dostęp do drogi publicznej poprzez działkę stanowiącą własność Gminy Miasta Częstochowy oznaczoną nr 296/23, obręb ewidencyjny 419-Skorki, na której Gmina planuje wybudować drogę dojazdową w terminie do końca 2018 r. Do czasu włączenia ww. drogi
do kategorii dróg publicznych, dostęp do drogi publicznej będzie realizowany na podstawie służebności przejazdu, przechodu i przeprowadzenia mediów, ustanowionej na działce nr 296/23. Wynagrodzenie roczne z tytułu ustanowienia służebności będzie wynosiło 655,59 zł brutto. Nieruchomość posiada również dostęp do infrastruktury technicznej, przy czym szczegółowe warunki i miejsce podłączenia mediów określają właściciele infrastruktury poprzez wydanie
na wniosek inwestora, warunków technicznych przyłączenia do sieci.
4. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu przeznaczona jest pod realizację inwestycji przemysłowych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Częstochowy nr 159/XI/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Dźbów
w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców Warszawy, Malowniczej i granicy miasta, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie przemysłowym oznaczonym symbolem P1 - tereny zabudowy produkcyjnej. Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którymi należy zapoznać się w Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej Urzędu Miasta Częstochowy.
Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków część przedmiotowej nieruchomości
o powierzchni 0,5380 ha stanowi grunty orne ozn. symb. RIVa, a pozostała część nieruchomości
o powierzchni 0,2621 ha stanowi grunty orne ozn. symb. RIVb.
5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 600.100,00 złotych netto (słownie: sześćset tysięcy sto złotych). Do zaoferowanej przez oferenta ceny doliczony zostanie należny podatek VAT według stawki 23 %, a w przypadku jej zmiany według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
6. Warunkiem udziału w przetargu jest:
1/ złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu" do dnia 04.12.2017 r. do godziny 16.00 w siedzibie zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42,
2/ wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 60.010,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dziesięć złotych) na rachunek Gminy Częstochowy Nr 77 1030 1104 0000 0000 9325 1013 w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w terminie do dnia 04.12.2017 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Częstochowy.
7. Organizator przetargu dopuszcza złożenie oferty przez konsorcjum, którego jeden
z uczestników złoży ofertę na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a drugi na nabycie prawa własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Do oferty powinna być dołączona umowa konsorcjum, na podstawie której jego członkowie współpracować będą przy realizacji planowanej inwestycji.
8. Oferta winna zawierać m.in.
· imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
· datę sporządzenia oferty,
· oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem nieruchomości
oraz specyfikacją i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
· oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
· proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
· przedstawiciele osób prawnych, spółek cywilnych, jednostek organizacyjnych, o których mowa
w art. 331 §1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny, odpowiedni dokument, upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób /wspólników/,
· kopię dowodu wniesienia wadium.
9. Przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości i udzielenie zezwolenia odbędzie się
w dniu 08.12.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.
Dodatkowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, opis nieruchomości, informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu", którą należy nabyć w siedzibie zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, w godz. 9.00 - 16.00, od poniedziałku do piątku. Cena specyfikacji wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) + 23 % VAT
i płatna jest na rachunek: Deutsche Bank PBC S.A. 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001.
10. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone (bez odsetek) na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).
11. Prezydent Miasta Częstochowy powiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości,
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Częstochowy może odstąpić
od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
13. Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne