Ogłoszenie

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Katowicach zaprasza do łącznego przetargu pisemnego nieograniczonego

śląskie, Częstochowa

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Częstochowa, śląskie
Cena
4 494 620 zł
Numer ogłoszenia
153298
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


The content of the announcement in Polish and English to read on www.ksse.com.pl.
Treść ogłoszenia w języku polskim oraz angielskim znajduje się na stronie www.ksse.com.pl.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Spółka Akcyjna w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42
tel. (+48 32) 2510-736, fax (+48 32) 2513-766
jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną
zaprasza do łącznego przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu:

- wyłonienie podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej
na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz
- sprzedaż prawa własności nieruchomości opisanej poniżej.

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej
w Częstochowie przy ulicy Ekonomicznej, objętej granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obszar „Skorki", o łącznej powierzchni 6,9148 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Częstochowie, Wydział IX Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr CZ1C/00113493/9 oraz KW nr CZ1C/00082860/6, składającej się z działek oznaczonych nr:
- 296/30, obręb 419-Skorki, o powierzchni 4,7278 ha, KW nr CZ1C/00113493/9;
- 296/32, obręb 419-Skorki, o powierzchni 0,7391 ha, KW nr CZ1C/00113493/9;
- 333/9, obręb 419-Skorki, o powierzchni 1,4479 ha, KW nr CZ1C/00082860/6.
2. Zgodnie z wpisami zawartymi w ww. księgach wieczystych przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Miasto Częstochowy, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.
3. Przedmiotowa nieruchomość ma kształt nieregularny. Dostęp do drogi publicznej,
tj. Ul. Ekonomicznej, zostanie zapewniony poprzez ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu, przechodu i przeprowadzeniu urządzeń infrastruktury technicznej przez nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasto Częstochowa położoną przy ul. Ekonomicznej oznaczoną w obrębie 419-Skorki jako działki o nr 296/13, 296/18, 296/31, wzdłuż zachodniej granicy tych działek. Wynagrodzenie roczne z tytułu ustanowienia służebności będzie wynosiło 984 zł brutto. Na działce nr 296/30 w odległości ok. 14 m
od wschodniej granicy i ok. 90 m od granicy północnej znajduje się punkt triangulacyjny podlegający ochronie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych (Dz.U. nr 45, poz. 454 z późn. zm.). Na działce nr 296/30 znajdują się fragmenty ogrodzeń nieruchomości sąsiednich, które nie stanowią własności gminy. Przygrodzona powierzchnia działki nr 296/30 wynosi ok. 500 m2. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej, przy czym szczegółowe warunki i miejsce podłączenia mediów określają właściciele infrastruktury poprzez wydanie na wniosek inwestora, warunków technicznych przyłączenia
do sieci. Gmina Miasto Częstochowa i Zarządzający nie ponoszą odpowiedzialności za mogące się znajdowaćna działce sieci, które nie zostały zidentyfikowane i ujawnione na mapach. Nabywca powinien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienialub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
4. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu przeznaczona jest pod realizację inwestycji przemysłowych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Częstochowy nr 159/XI/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Dźbów
w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców Warszawy, Malowniczej i granicy miasta, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie przemysłowym oznaczonym symbolem P1 - tereny zabudowy produkcyjnej. Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którymi należy zapoznać się w Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej Urzędu Miasta Częstochowy.
Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków działka 296/30 stanowi użytki RIVa (1,3163 ha) oraz RIVb (3,4115 ha), działka 296/32 stanowi użytki RIVa (0,1456 ha) i RIVb (0,5935 ha),
a działka 333/9 stanowi użytki PsIV (0,1639 ha, RIVa (0,3351 ha) oraz RIVb (0,9489 ha).
5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 4.494.620,00 złotych netto (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia złotych). Do zaoferowanej
przez oferenta ceny doliczony zostanie należny podatek VAT według stawki 23 %, a w przypadku jej zmiany według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
6. Warunkiem udziału w przetargu jest:
1/ złożenie pisemnej oferty zgodnie ze wzorem oraz wymogami zawartymi w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu" do dnia 05.12.2017 r. do godziny 16.00 w siedzibie zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42,
2/ wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. w kwocie 449.462,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote) na rachunek Gminy Częstochowy Nr 77 1030 1104 0000 0000 9325 1013 w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w terminie do dnia 05.12.2017 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Częstochowy.
7. Oferta winna zawierać m.in.
· imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
· datę sporządzenia oferty,
· oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem nieruchomości
oraz specyfikacją i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
· oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
· proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
· przedstawiciele osób prawnych, spółek cywilnych, jednostek organizacyjnych, o których mowa
w art. 331 §1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny, odpowiedni dokument, upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób /wspólników/,
· kopię dowodu wniesienia wadium.
8. Przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości i udzielenie zezwolenia odbędzie się
w dniu 11.12.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.
Dodatkowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, opis nieruchomości, informacje o dostępnej infrastrukturze, warunki jakie powinien spełnić oferent zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu", którą należy nabyć w siedzibie zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, w godz. 9.00 - 16.00, od poniedziałku do piątku. Cena specyfikacji wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) + 23 % VAT i płatna jest na rachunek: Deutsche Bank PBC S.A. 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001.
9. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone (bez odsetek)
na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).
10. Prezydent Miasta Częstochowy powiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości,
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Częstochowy może odstąpić
od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
12. Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne