Ogłoszenie

II przetarg ustny nieoganiczony na sprzedaż nieruchomości

wielkopolskie, Kleczew

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kleczew, wielkopolskie
Powierzchnia
56 513 m2
Cena
299 700 zł
Numer ogłoszenia
33705954
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-10-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-540 Kleczew
Ulica
Plac Kościuszki

SzczegółyBurmistrz Gminy i Miasta Kleczew, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), w związku z Uchwałą numer XXXI/227/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kleczew, podaje do publicznej wiadomości
OGŁOSZENIE
o drugim przetargu nieograniczonym ustnym, który odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie geodezyjnym 0006 Genowefa, gmina Kleczew, oznaczona numerem ewidencyjnym 191/6 oraz 201, o powierzchni całkowitej 5,6513 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koninie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer KN1N/00066131/1 wpisem w dziale II prawa własności na rzecz Gminy Kleczew.
Na podstawie danych z bazy ewidencji gruntów i budynków nieruchomość będąca przedmiotem przetargu oznaczona jest symbolem Tr - tereny różne.
Zgodnie z Uchwałą nr XIX/125/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. Rady Miejskiej w Kleczewie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębach geodezyjnych: Kleczew, Genowefa, Słaboludz, Jabłonka, Kalinowiec, Nieborzyn, Sławoszewek, Sławoszewo, Izabelin, Wielkopole, Kamionka, na terenie Gminy i Miasta Kleczew, przedmiotowa nieruchomość jest oznaczona symbolem P, U, Ew i przeznaczona jest pod: teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy usługowej i elektrowni wiatrowych wraz z drogami serwisowymi.
Nieruchomość na dzień sporządzenia niniejszego wykazu nie jest wykorzystywana przez Gminę Kleczew. Przedmiotowa nieruchomość jest terenem pokopalnianym. Po wydobyciu węgla brunatnego teren został zasypany, zrekultywowany pod względem mechanicznym. Istnieje możliwość osiadania gruntu oraz natrafiania na pozostałości po zakładzie odkrywkowym.
Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w celu realizacji na tej nieruchomości zamierzenia inwestycyjnego, w szczególności w formie obiektów produkcyjnych, składów, magazynów lub zabudowy usługowej, z wyłączeniem zamierzeń inwestycyjnych polegających na magazynowaniu odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.). Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek roszczeniami podmiotów trzecich.
numer ewidencyjny działki
powierzchnia nieruchomości (ha)
numer księgi wieczystej
Użytki (symbol)
cena wywoławcza nieruchomości netto (PLN)
wysokość wadium (PLN)
191/6
1,9136
KN1N/00066131/1
Tereny różne (Tr)
299.700,00 zł
30.000,00 zł
201
3,7377

Tereny różne (Tr)


Warunki przetargu nieograniczonego ustnego:
1. Dla nieruchomości ozn. nr. ew. 191/6, 201 o łącznej powierzchni 5,6513 ha został przeprowadzony w dniu 17 sierpnia 2017 roku pierwszy nieograniczony przetarg ustny, który zakończył się wynikiem negatywnym.
2. Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) obniżona została cena wywoławcza nieruchomości ustalona przy pierwszym przetargu o 10%, tj. o kwotę 33.300,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta złotych).
3. Nabywca będzie zobowiązany do zrealizowania planowanej przez niego inwestycji w terminie nie później niż 3 lata od dnia nabycia tej nieruchomości. Zamierzenie inwestycyjne planowane na tej nieruchomości po jego zrealizowaniu ma zapewnić powstanie na terenie Gminy Kleczew nie mniej niż 8 nowych miejsc zatrudnienia w okresie nie później niż 6 miesięcy od dnia zrealizowania planowanego przedsięwzięcia (uzyskania pozwolenia na użytkowanie). Nabywca będzie utrzymywał w zrealizowanym zamierzeniu inwestycyjnym w okresie nie krótszym niż 2 lata od dnia rozpoczęcia działalności zamierzenia inwestycyjnego średnioroczne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat na poziomie 8 osób.
4. Przetarg odbędzie się w formie przetargu nieograniczonego ustnego.
5. Cena nieruchomości: cena wywoławcza nieruchomości to 299.700,00 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych) netto. Do ceny nieruchomości osiągniętej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
6. Wartość postąpienia: każde postąpienie nie może być mniejsze niż 2% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, to jest wartość każdego postąpienia nie może być mniejsza niż 6.000,00 PLN (sześć tysięcy złotych).
7. Wadium: wadium uprawniające oferentów do uczestnictwa w przetargu wynosi 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
8. Wadium powinno zostać wpłacone na rachunek bankowy Gminy i Miasta Kleczew o numerze: 53 8542 0001 3300 0169 0015 0893 (Bank Spółdzielczy w Słupcy - Oddział w Kleczewie) w terminie nie później niż 3 dni przed dniem przetargu. Datą wniesienia wadium jest data uznania wyżej wymienionego rachunku bankowego Gminy Kleczew.
9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaproponował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
11. Jeżeli osoba ustalona w wyniku przeprowadzonego przetargu jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu takiego aktu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży oraz podpisania aktu notarialnego, a wpłacone przez tego uczestnika wadium nie podlega zwrotowi.
12. Cena nieruchomości osiągnięta w drodze przetargu, powiększona o wartość podatku VAT oraz pomniejszona o wartość wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży tej nieruchomości, wskazanego w zawiadomieniu o zawarciu tego aktu.
13. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości, w szczególności opłaty notarialne i sądowe, w całości ponosi nabywca nieruchomości.
14. W przypadku niespełnienia przez nabywcę któregokolwiek z warunków nabycia nieruchomości w drodze przetargu, w szczególności niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych w punkcie 1 powyżej, nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Gminy i Miasta Kleczew kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień niespełnienia lub opóźnienia w spełnieniu któregokolwiek z warunków nabycia nieruchomości.
15. W odniesieniu do kary umownej, o której mowa w punkcie 12 powyżej, nabywca nieruchomości złoży oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.).
16. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 23 listopada 2017 roku w budynku Urzędu Gminy i Miasta Kleczew, w sali numer 306 o godz. 10.00.
17. Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub przełożenia terminu przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), przy czym informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie opublikowana na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Kleczew oraz na stronie internetowej Urzędu.
18. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przetargu są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Kleczew lub pod numerem telefonu: 63-2700-937. Osobą właściwą do kontaktu w tej sprawie jest p. Krystyna Wieczorek.
Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Gminy Kleczew (www.bip.kleczew.pl) w prasie lokalnej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Kleczew.
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew
/-/ Marek Wesołowski
33705954
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne