Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż działki położonej w Stargardzie

zachodniopomorskie, Stargard szczeciński

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Stargard szczeciński, zachodniopomorskie
Powierzchnia
17 258 m2
Cena
775 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
06-12-2017
Numer ogłoszenia
33706913
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
73-110 Stargard
Ulica
Struga

SzczegółyPrezydent Miasta Stargard
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż
Nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 96/73
o powierzchni 1,7258 ha położona w obrębie 23 miasta Stargard na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii. Nieruchomość posiada księgę wieczystą KW Nr SZ1T/00111729/0.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 775.000,00 zł (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) Wadium - 77.500,00 zł
Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość wchodzi w zakres terenów bez obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest objęta procedurą planistyczną. Zgodnie ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego" przyjętym przez Radę Miejską w Stargardzie Szczecińskim uchwałą Nr IX/107/2011 z dnia 30.08.2011 r. ze zmianami, przeznaczenie terenów, na których zlokalizowana jest nieruchomość docelowo określono jako tereny przemysłowe - symbol w studium PP.18a.4. Na budowę obiektów wymagane będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, w której zostaną określone szczegółowe zasady kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz warunki w zakresie obsługi komunikacyjnej i wykonania niezbędnej infrastruktury technicznej.
UWAGA:
1. Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. ul. Struga 29
w Stargardzie w sali przetargów o godz. 12:00 , dnia 12.12.2017 r.
2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokumenty tożsamości, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie określonego w ogłoszeniu wadium. Wadium winno wpłynąć na konto Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. w Banku PEKAO S.A.
I O/Stargard Nr 10124039011111000042204466 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2017 r.
Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć "Przetarg na nieruchomość - działka nr 96/73 obręb 23 Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii" oraz wskazać nazwę osoby prawnej lub osoby fizycznej będącej uczestnikiem przetargu.
Wadium powinno być wniesione w pieniądzu.
4. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem "przetarg - nieruchomość - działka
nr 96/73 obręb 23 Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii", w sekretariacie Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Struga 29 (pok. nr 3) w Stargardzie, do dnia 06.12.2017 r. do godz. 16:00.
5. Prezydent Miasta Stargard ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami
(o zawartości ofert, kryterium wyboru oferty, położeniu i przeznaczeniu nieruchomości, zasadach zagospodarowania i zabudowy, dojazdach, uzbrojeniu, obciążeniu nieruchomości) zawartymi
w pełnym ogłoszeniu wywieszonym na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 i Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Andrzeja Struga 29 oraz zamieszczonym w terminie od dnia 11.10.2017 r. do dnia 12.12.2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.stargard.pl, a także na stronie internetowej www.tbs.stargard.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w:
1. Urzędzie Miejskim w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, Biuro Obsługi Klienta, telefon 91 578-65-86;
2. Stargardzkim TBS Sp. z o.o. przy ul. Andrzeja Struga 29, pok. 13 telefon 91 819 24 45
33706913
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne