Ogłoszenie

Działki o nr 22/11, 23, 24/2, 24/6

mazowieckie, Wólka kosowska

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Wólka kosowska, mazowieckie
Powierzchnia
6 137,65 m2
Cena
10 358 250 zł
Numer ogłoszenia
33720976
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Wesoła 3
Osoba kontaktowa
ABD BUD Sp. z o.o. w upadłości

SzczegółySyndyk masy upadłości ABD BUD sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Wólce Kosowskiej, sygn. akt X GUp 172/17, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działek ewidencyjnych nr 22/11, 23, 24/2, 24/6, o powierzchni 40.964 m2, zabudowanej halą magazynowo-usługową o powierzchni użytkowej 6.137,65 m2, budynkiem hydroforni o powierzchni 33 m2 oraz zbiornikiem przeciwpożarowym o powierzchni 55 m2, położonej przy ul. Wesołej 3 w Wólce Kosowskiej, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00405400/5 za cenę nie niższą niż 10.358.250,00 zł netto (słownie: dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100) złotych. Cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek od towarów i usług (VAT). Wadium wynosi 1.035.825,00 (słownie: milion trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć 00/100) złotych.
Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2017 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2017 roku w gmachu Sądu w sali nr 119 o godz. 10:00.
Opis i oszacowanie nieruchomości oraz warunki przetargu dostępne są w biurze syndyka oraz w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych . Dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 608 488 301 lub adresem e-mail: mj@jarosinski.com.
33720976
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne