Ogłoszenie

SPRZEDAŻ STAREJ RZEŹNI W NYSIE – ATRAKCYJNA OFERTA SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI

opolskie, Nysa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Józefa Bema 1, Nysa, opolskie
Powierzchnia
5 225 m2
Cena
425 000 zł
Numer ogłoszenia
153535
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-11-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


SPRZEDAŻ STAREJ RZEŹNI W NYSIE - ATRAKCYJNA OFERTA SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI SEBASTIANA JONIKA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ BASSPOL CONSTRUCTION SEBASTIAN JONIK W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
[NIP: 7531878986, REGON: 531223565, PESEL: 73091201557]

Syndyk masy upadłości dłużnika Sebastiana Jonika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BASSPOL CONSTRUCTION Sebastian Jonik w upadłości likwidacyjnej zawiadamia o przetargu pisemnym nieograniczonym, którego przedmiotem jest prawo użytkowania wieczystego gruntu
i prawa własności naniesień budowlanych w Nysie /woj. Opolskie/, gmina Nysa, o łącznej powierzchni gruntu 0,5225 ha.
Charakterystyka oferty:
1. Na nieruchomość składa się działka o nr 68, dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą o nr KW: OP1N/00041611/9. W skład nieruchomości wchodzą dawne zakłady mięsne, zlokalizowane przy ul. Józefa Bema 1 w Nysie, woj. opolskie. Nieruchomość zabudowana jest obiektami byłych zakładów mięsnych, na które składa się 16 budynków w tym produkcyjnych, magazynowych oraz administracyjno - socjalnych, których łączna powierzchnia użytkowa ustalona została na 2 500 m2. Część budynków podlega ochronie konserwatora zabytków.
2. Cena wywoławcza nieruchomości to wartość uwzględniająca dyskonto z tytułu wymuszonej sprzedaży, tj. 425 000,00 PLN. Nadmienia się, iż stosownie do interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30 września 2016 r., stanowiącej odpowiedź na wniosek syndyka z dnia 26 lipca 2016 r., o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, sprzedaż niniejszej nieruchomości w stanie obowiązującym na dzień obwieszczenia o przetargu, zwolniona jest z podatku VAT.
W przypadku zmiany przepisów podatkowych regulujących przedmiotową kwestię, zastosowanie będą miały przepisy obowiązujące na dzień transakcji.
Określa się, że części składowe ceny wywoławczej (bez podatku VAT) kształtują się następująco:
149 770,00 PLN (35,24%) - wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu, 275 230,00 PLN (64,76%)
- wartość prawa własności naniesień budowlanych. Określa się, że udział wartości prawa użytkowania wieczystego w ostatecznej cenie transakcyjnej w wartościach netto wynosi 35,24 % natomiast udział prawa własności naniesień budowlanych - 64,76 %.
3. Nieruchomość sprzedawana jest w trybie sprzedaży egzekucyjnej, a co za tym idzie - jej cena jest wyjątkowo atrakcyjna, a jej zakup jest całkowicie bezpieczny dla nabywcy, a to ze względu, iż nieruchomość zostanie zbyta ze skutkiem egzekucyjnym.
W razie istnienia prawa pierwokupu i konieczności jego uwzględnienia w toku przetargu, syndyk zawrze z oferentem, którego oferta została wybrana, notarialną warunkową umowę sprzedaży (zobowiązującą) prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości pod warunkiem nieskorzystania przez uprawnionego z prawa pierwokupu. W przypadku nieskorzystania przez uprawnionego z prawa pierwokupu, ostateczna umowa sprzedaży (rozporządzająca) zostanie zawarta z oferentem, którego oferta została wybrana, do dnia -1 lutego 2018 r.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: złożenie w zamkniętej kopercie, z wyraźnym dopiskiem "NIE OTWIERAĆ - NYSA - PRZETARG", pisemnej oferty, którą należy składać w Biurze Doradcy Restrukturyzacyjnego Marcina Kubiczka w (44-100) Gliwicach, ul. Daszyńskiego 165/2 w godzinach od 9:00 do 17:00 lub przesłać pocztą, w terminie do dnia 01.12.2017 r. do godziny 15:45. Nadmienia się, iż dla zachowania terminu określonego w niniejszym punkcie liczy się data i godzina wpływu doręczenia oferty do Biura Doradcy Restrukturyzacyjnego, nie zaś data i godzina stempla pocztowego.
5. W przypadku, gdy różnica między dwiema najwyższymi złożonymi ofertami nie będzie przekraczała 10% ceny wywoławczej, Syndyk kwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu, w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godz. 16:45. W przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 10 000,00 PLN.
6. Wadium w kwocie 42 500,00 PLN należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Sebastiana Jonika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BASSPOL CONSTRUCTION Sebastian Jonik w upadłości likwidacyjnej, ul. Mydlana 1, Wrocław, o numerze PL 75 2490 0005 0000 4500 3417 8627, prowadzonym przez Alior Bank S.A. z podaniem tytułu wpłaty "WADIUM W PRZETARGU, sygn. akt V GUp 16/15, nazwa oferenta". Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert.
7. Zawarcie umowy przenoszącej własność przedmiotu sprzedaży nastąpi najpóźniej w terminie do dnia 01.02.2018 r.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dn. 01.12.2017 r. w Biurze Doradcy Restrukturyzacyjnego przy ul. Daszyńskiego 165/2 w Gliwicach o godz. 16.00.
Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 [należy wybrać tonowo numer wew. 7] w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: sell@kubiczekm.com
Pełen tekst Regulaminu przetargu wraz z dokumentami związanymi ze składaniem ofert dostępne są pod adresem: http://kubiczekm.com/jonik-nieruchomosc/

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne