Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Art- Dom M. M. Zielińscy Sp. j. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi Sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łódź, łódzkie
Numer ogłoszenia
153537
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk Masy Upadłości
Art- Dom M. M. Zielińscy Sp. j. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi
Sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert
dniu 18 grudnia 2017 roku

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż, nieruchomości i praw wchodzących w skład masy upadłości:- ART-Dom M. M. Zielińscy Sp. j. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi,

Lp. Nr księgi wieczystej Nr działek Lokalizacja Cena wywoławcza
1. LD1M/00134409/9
LD1M/00148983/7
46/39,46/16,46/17
46/33, 46/41
Łódź ul. Kasprzaka 5/7
(Tracz I, II)
2630000,00
2. LD1M/00274101/3
LD1M/00066684/2
32/39
1/2 udziału
w 32/43
Łódź, ul. Kasprzaka 7/9
budynek C + udział w drodze)
4710780,00
3. LD1M/00274099/5
LD1M/00066684/2
32/38
1/2 udziału
w 32/43
Łódź, ul. Kasprzaka 7/9 (budynek D + udział w drodze) 3437780,00
4. LD1M/00154890/3
LD1M/00274100/6
32/33
32/40
Łódź, ul. Kasprzaka 7/9
(budynek meblowi + wiatą)
8445000,00
5. LD1M/00114450/5 dz.19/11 Łódź, ul. Naftowa 7do15, 101000,00
6. LD1M/00085821/4 dz.33/1 podzielona
na 33/2 i 33/3
Łódź, ul. Artyleryjska 3/5 9315000,00
      RAZEM 28639560,00


Na powyższe nieruchomości w pierwszej kolejności rozpatrywane będą oferty obejmujące zakup łączny wszystkich nieruchomości, w przypadku, braku ofert obejmujących wszystkie nieruchomości spełniających wymogi konkursu - rozpatrywane będą oferty na poszczególne nieruchomości.
Urząd Miasta Łodzi wydał decyzję o warunkach zabudowy nr DAR-UA-VII.339.2017, 340.2017, 341.2017; /Wg tych WZ - tereny między ul. Kasprzaka - ul. Artyleryjską mogą być przeznaczone dla inwestycji pod zabudowę wielorodzinną z możliwość wysokiej zabudowy.

II nieruchomości objęte Księgami wieczystymi:

Lp. Nr księgi wieczystej Nr działek Lokalizacja Cena wywoławcza
1. PL1G/00029334/5 940/6 Gostynin,
ul. Biernackiego 2
332 100,00
2. PT1B/00059406/6 153 Bełchatów 1 044 000,00

III zorganizowana części przedsiębiorstwa - Hotel Borowiecki w Łodzi ul. Kasprzaka 7/9
· wydzielonego do tego celu zespołu nieruchomości wraz infrastrukturą towarzyszącą,
· wydzielonego zespołu ruchomych środków trwałych i wyposażenia;
· wartości niematerialnych i prawnych (prawo do znaku towarowego "HOTEL BOROWIECKI");
Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie mniejsza niż 16.000.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów złotych/ .

IV zorganizowana części przedsiębiorstwa - sklep AGD Piotrkowie Trybunalskim ul. Krakowskie Przedmieście 12/14
· wydzielonego do tego celu zespołu nieruchomości wraz infrastrukturą towarzyszącą;
· wydzielonego zespołu ruchomych środków trwałych i wyposażenia;
· wydzielonego zespołu ruchomości - towaru;
Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie mniejsza niż 2 570 000,00 zł
(dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych/ .

V udział wynoszący 0,2483 w nieruchomości położonej w Pabianicach, ul. Lutomierska 50
w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz w prawie własności naniesień, nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Lutomierskiej 50 działki wg ewidencji gruntów nr 27/18, dla której w Sądzie Rejonowym w Pabianicach jest prowadzona Księga Wieczysta KW LD1P/00031132/7
Cena wywoławcza nieruchomości 1 570 500,00 zł netto ( jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych).

Sprzedaż nastąpi na warunkach podanych w Regulaminach konkursu ofert na sprzedaż nieruchomości i praw majątkowych.

1. Regulaminy konkursu zostały wyłożone do wglądu w biurze Syndyka, w Łodzi przy ulicy Kasprzaka 3,
2. Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem od poniedziałku do piątku w godz. 900 - 1500, tel. 42-208 17 07 tel. 601 318 173, 603 920 123 - adres e-mail: sekretariat@artdom.com.pl
3. Pisemne oferty w języku polskim winny być składane w zaklejonej kopercie w terminie
do 15 grudnia 2017 roku do godz. 1500 na adres: Biuro syndyka ART-DOM M.M. Zielińscy Sp. J.
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź, z czytelnym podpisem na kopercie „OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI (decyduje data doręczenia oferty).
4. Przystępujący do przetargu ofertowego powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 18 grudnia 2017 roku godz. 11,00 (data wpływu na rachunek bankowy) na konto upadłego w Banku Pocztowym
nr konta: 88 1320 1449 2672 8991 2000 0001
5. Pisemne oferty powinny zawierać:
a. firmę i siedzibę /przy osobach fizycznych imię nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta/;
b. proponowaną cenę, sposób i termin jej uiszczenia;
c. dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto masy;
d. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń;
e. oświadczenie, że oferent ma pełną świadomość, że proponowana przez niego cena jest kwotą netto a ostateczna kwota do zapłaty będzie łączyła się z obowiązkiem zapłaty podatku od towarów i usług bądź podatku od czynności cywilnoprawnych - które to obowiązki wynikają
z obowiązujących przepisów prawa;
f. oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę;
g. oferent winien udokumentować, że dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi zakup;
h. w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru dokumentujący prawo do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu,
przez osobę, która podpisała ofertę, a jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to również pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji.

6. Uczestnikami przetargu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne
oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Podmioty zagraniczne winny legitymować się zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Oferty, które nie spełniają warunków przetargu określonych w regulaminie lub które wpłynęły
po dniu wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nie będą rozpatrywane.
8. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu oraz do złożenia oświadczeń wymaganych regulaminem powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwa udzielone adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.
9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał konkurs zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie
po zakończeniu przetargu na koszt oferentów na podany przez nich rachunek bankowy. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka;.
10. Przetarg prowadzi syndyk masy upadłości, dokonuje komisyjnego otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że przetarg został zamknięty bez wyboru którejkolwiek
z ofert.
11. Złożenie jednej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
12. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 18 grudnia 2017 roku godz. 12,00 , w Biurze syndyka, ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź.
13. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły na wskazany adres najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert.
14. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.
15. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
16. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie uzgodnionym z kupującym, nie dłuższym
niż trzy miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty,
17. Uczestnik przetargu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy.
18. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na nabywcę przechodzą: pożytki jakie przynosi przedmiot zbycia, podatki i inne daniny publiczne przypadające z nieruchomości.
19. Protokolarne przekazanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w ciągu 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży.
20. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne