Ogłoszenie

Lokal mieszkalny nr 10

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Grabiszyńska 53, Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
88,71 m2
Cena
367 620 zł
Numer ogłoszenia
33721390
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Podwale 30
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Robert Kapica

SzczegółyO B W I E S Z C Z E N I E
o terminie drugiej licytacji nieruchomości
Wrocław, dnia 09-11-2017
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Robert Kapica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-12-2017r. o godz 11:30 w sali nr 242 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu VII Wydział Cywilny 50-040 Wrocław, ul. Podwale 30 odbędzie się:
D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej położonej we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 53, składająca się z lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni użytkowej 88,71m2 położonego na III piętrze budynku mieszkalnego oraz udziału w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki nr 11/7, AM-30, obręb Stare Miasto, wynoszącego 119/1.000 części. Lokal mieszkalny, stanowiący przedmiot wyceny składa się z trzech pokojów mieszkalnych, ciemnej przejściowej kuchni, łazienki wraz z WC i przedpokoju. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej urządzona jest Księga Wieczysta nr WR1K/0073471/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki Wydział IV Ksiąg Wieczystych należącej do dłużnika Pan Jerzy Szkatulnik
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 367.620,00zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
dwie trzecie wartości oszacowania tj 245,080,00 zł.
Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania,
z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych tj 2.451,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 36.762,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg przelewem bankowym na rachunek Komornika w mBank S.A. nr 25114011400000438376001001 z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku komornika, lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi,
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Nieruchomość tą można oglądać w dniu 12-12-2017r. od godz. 11 : 30 do godz. 11: 45.
Operat szacunkowy tej nieruchomość można oglądać w kancelarii komornika w terminie dwóch tygodni przed licytacją, a akta postępowania egzekucyjnego w sądzie w którym odbywać się będzie przetarg od 13-12-2017r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję .
Użytkowania służebności i prawa dożywotników, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 71 372 59 60
33721390
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne