Ogłoszenie

Licytacja nieruchomości

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Radom, mazowieckie
Numer ogłoszenia
33726182
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Curie-Składowskiej 18

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Roman Gostyński Kancelaria Komornicza w Radomiu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 18, lok. 305 (tel./fax 48 360 06 71) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.12.2017 r. o godz. 11.00 w Sądzie Rejonowym w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Warszawska 1, sala nr XIII, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 330/6 o powierzchni 0,0712 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym z garażem i tarasem (niewykończony) o powierzchni użytkowej 209,10 m kw. położonej: 26-630 Jedlnia Letnisko, ul. Żerańskiego 26, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1R/00044661/5 należącej do dłużnika Patrycja Pestka
Suma oszacowania wynosi 350 760,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 263 070,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 076,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 46 1020 4317 0000 5302 0276 4579 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1 - VII Wydział Cywilny pod sygn. akt VII Co 1077/17 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. .
33726182
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne