Ogłoszenie

Działka nr 140/5

dolnośląskie, Długołęka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Długołęka, dolnośląskie
Powierzchnia
256 m2
Cena
18 720 zł
Numer ogłoszenia
33726761
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-375 Wrocław
Ulica
Norwida 25
Osoba kontaktowa
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

SzczegółyREKTOR UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU
ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej położonej w Ramiszowie - Przylesie
PRZEDMIOT PRZETARGU
Oznaczenie nieruchomości : obręb Ramiszów gmina Długołęka AM-1; księga wieczysta nr WR1E/00040107/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy.
numer
ewidencyjny
działki
powierzchnia
m2
cena
wywoławcza
netto
140/525618 720
Położenie nieruchomości : działka położona jest w Ramiszowie - Przylesie przylegającym do granic Wrocławia w osiedlu Pawłowice w rejonie ulicy Pawłowickiej i Widawskiej. Dojazd do działki: od strony Wrocławia ul. Pawłowicką a od strony AOW: na pierwszych za węzłem północ światłach zjazd w prawo. Otoczenie działek: las, liczne tereny zielone, ośrodek Uniwersytetu Przyrodniczego. Dojazd samochodem do CH Korona ok. 15 min. Na osiedlu Pawłowice przystanek autobusowy MPK oraz stacja kolejowa dla szynobusu relacji Trzebnica - Wrocław.
Opis nieruchomości : teren działki jest płaski bez widocznych utrudnień w zabudowie.
Infrastruktura techniczna: Działka nie jest uzbrojona, dostęp do sieci infrastruktury technicznej (woda, energia, gaz) na warunkach ustalonych przez poszczególnych operatorów.
Przeznaczenie zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego : MN-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa - zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Długołęka nr XXXII/583/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Ramiszów opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 80 z dn. 6 maja 2005 r. poz. 1765
Do ceny netto doliczony zostanie podatek VAT według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Minimalna wysokość postąpienia 600,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 2000,00 zł.
WARUNKI PRZETARGU
Przetarg odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - gmach główny przy ul. Norwida 25 sala nr 138 na I piętrze w dniu 13 grudnia 2017 r. o godz.9:30.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: potwierdzenie wniesienia wadium oraz (w przypadku osób fizycznych) dowód osobisty a w przypadku osób prawnych: wyciąg z KRS lub z innego właściwego rejestru ewentualnie zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej; w przypadku cudzoziemców - osób prawnych - odpis z właściwego rejestru uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Aktualny wyciąg z KRS lub innego organu prowadzącego rejestr powinien być wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie uczestnicy przetargu powinni wpłacić na konto Uczelni : PKO BP S.A. Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku lub dokument elektroniczny sporządzony na podstawie art. 7 ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.)
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.
Wadium wpłacone przez oferentów , których oferty nie zostały przyjęte , zostanie zwrócone po przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium przepada na rzecz Uczelni, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
Umowa warunkowa w formie notarialnej zostanie zawarta w terminie najpóźniej do 30 dni od daty przetargu. Wymóg zawarcia umowy warunkowej wynika z przepisu prawa : art. 109 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz.U. z 2004r. nr 261 poz. 2603 ), na podstawie którego Gminie przysługuje prawo pierwokupu.
Umowa przeniesienia własności w formie notarialnej zawarta zostanie w terminie najpóźniej do 30 dni od otrzymania oświadczenia Gminy o rezygnacji z prawa pierwokupu.
Oferent , który przetarg wygra obowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży netto powiększonej o podatek VAT w wysokości 23% w terminie najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej , opłaty sądowe oraz podatek VAT ponosi nabywca.
Cudzoziemcy ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz.U. z 2004r. , nr 167 poz. 1758 z późn. zm. ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach , gdy zgoda ta jest wymagana.
Informacji o przetargu udziela Biuro ds. RZD i Zarządzania Nieruchomościami tel. (71) 3205-254 lub 0-697629719, e-mail: zbigniew.rogula@upwr.edu.pllub tomasz.fiedor@upwr.edu.pl
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ma prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny
33726761
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne