Ogłoszenie

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

śląskie, Starachowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Radomska, Starachowice, śląskie
Powierzchnia
6 452 m2
Cena
2 600 000 zł
Numer ogłoszenia
153659
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
28-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
dr. Władysława Borkowskiego 4

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

Zgodnie z § 6 ust. 4 i 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

Zarząd Powiatu w Starachowicach
ogłasza ustne przetargi nieograniczone
na sprzedaż nw. nieruchomości

Lp Nr
przetargu
Adres
nierucho
-mości
Oznaczenie
nierucho
-mości
wg
ewidencji
 gruntów
i Nr KW
Opis
nierucho
-mości
Termin
przetargu/
godzina
Cena
wywoła
-wcza
nierucho
-mości
Wysokość
wadium
/termin
 płatności
1 I ustny
przetarg
nieogra
-niczony
Starachowice
ul. Radomska
Dz. nr
9/73
o pow.
1,2995
ha
KW KI1H
/00038742/1
Zabu
-dowana
 budynkiem
byłego
szpitala
o pow.
użytkowej
6452,70
m2
oraz
 2
budynkami
o pow.
 20,80 m2
i 12,40 m2.
Nierucho
-mość
 wpisana
do
 ewidencji
 zabytków.
05.02.2018
r.
godz.
 11:00
2 600 000
Zwol
-niona
stawka
podatku
VAT
260 000 zł
płatne
do
31.01.2018r.
2. I ustny
przetarg
nieogra
-niczony
Starachowice
ul. Radomska
Dz. nr
9/69
o pow.
 0,2045
 ha
KW KI1H
/00038742/1
Zabu
-dowana
budynkiem
gospoda
-rczym
o pow.
użytkowej
28 m2
05.02.2018
r.
godz.
13:00
200 000 zł
Zwolniona
stawka
podatku
VAT
20 000 zł
płatne
 do
31.01.2018r.
3. V ustny
przetarg
nieogra
-niczony
I przetarg
18.08.2016r.
II przetarg
 08.12.2016r.
III przetarg
27.03.2017r.
IV przetarg
21.08.2017r.
Starachowice,
ul. Radomska
Dz. nr
 9/55
o pow.
0,0152
ha,
dz. nr
9/56
o pow.
 0,6005
ha
KW KI1H
/00023439/6
Nieza
-budowana
06.02.2018
r.
godz.
12:00
505 000 zł
Do uzys
-kanej
 ceny
 doliczony
 zostanie
podatek
VAT
51 000 zł
płatne
do
01.02.2018r.

Przetargi odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. dr. Władysława Borkowskiego 4, pok. 213.

1. Dla działek nr 9/55, nr 9/56, nr 9/69, nr 9/73 brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta dla terenu oznaczonego symbolem „B1 Radomska - teren wielofunkcyjny, zabudowa produkcyjna przemysł drzewny, szpital miejski, usługi oświaty, hotel, stadion miejski, tereny lasów - na terenie usług w zieleni, oświaty, służby zdrowia, kultury istniejące/rozwojowe.
2. W dziale III księgi wieczystej Nr KI1H/00023439/6 wpis - służebność przesyłu na czas nieoznaczony na działkach 9/45, 9/55, 9/56 objętych niniejszą księgą na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa w Tarnowie. KW Nr KI1H/00038742/1 wolna od obciążeń.
3. Nabywcy nabywają nieruchomość w stanie istniejącym. Powiat Starachowicki nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości nastąpi według stanu faktycznego na dzień sporządzenia umowy, a ewentualne rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu sprzedaży wskazanym w umowie sprzedaży a stanem faktycznym nie mogą stanowić podstawy do wysuwania roszczeń przez kupujących względem sprzedającego i tym samym wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej w tabeli na konto 96 1050 1432 1000 0022 1934 2827. Za datę wpływu uznaje się ujawnienie środków na rachunku sprzedającego. Wadium może być również wniesione w obligacjach Skarbu Państwa.
5. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu wywieszonym na tablicy informacyjnej w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.spstarachowice.bip.doc.pl w zakładce Przetargi. Szczegółowych informacji można uzyskać również pod nr telefonu 041 276 09 35.

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne