Ogłoszenie

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEWA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości na podstawie Uchwały Rady...

mazowieckie, Sochaczew

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sochaczew, mazowieckie
Powierzchnia
10 117 m2
Cena
1 600 000 zł
Numer ogłoszenia
153670
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEWA
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XXVIII/310/17 z dnia 22.09.2017r.

L
p.
Nr
ewiden-
cyjny
nierucho-
mości
Ozna-
czenie
w księdze
wieczystej
KW Nr
Powierz-
chnia
w ha
Poło-
żenie
nierucho-
mości
Opis
nieru-
chomości
Przezna-
czenie
w planie
miej-
scowym
Postą-
pienie
na prze-
targu
Wadium Cena wywo-
ławcza
(brutto)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 320/1 PL1O
/00033119
/1
1,0117 ul.
Grzybo-
wa,
Socha-
czew
Działka
niezabu-
dowana
Tereny
usług
kultury,
oświaty,
łączności,
zdrowia,
sportu
lub
rekreacji
służą-
cych
miesz-
kańcom
otacza-
jącego
obszar
osiedla
zabu-
dowy
mieszka-
niowej
20 000,00zł 100 000,00zł 1 600 000,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 08.02.2018r. o godz.10.00 ( sala konferencyjna, I piętro ) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. Wadium należy wpłacić do dnia 05.02.2018r. na konto sum depozytowych Gminy Miasta Sochaczew: Bank PeKaO S.A. I Oddział Sochaczew Nr 23 1240 1822 1111 0000 0719 8469. Wadium ulega przepadkowi, gdy osoba która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem oraz warunkami przetargu, o których informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. Gmina Miasta Sochaczew nie wykonuje prac związanych ze wskazaniem granic działek w terenie.

Burmistrz Miasta Sochaczew

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne