Ogłoszenie

Działki gruntu o nr 160/4, 162/28 i 162830

dolnośląskie, Stęszew

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Stęszew, dolnośląskie
Powierzchnia
182 m2
Cena
805 200 zł
Numer ogłoszenia
33730385
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-12-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
Syndyk masy upadłości LKJ-BUD S.A. z siedzibą w Stęszewie

SzczegółySyndyk masy upadłości LKJ-BUD S.A. z siedzibą w Stęszewie, działając na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza, ogłasza przetarg pisemno-ustny, w którym CENY WYWOŁANIA STANOWIĄ
60 % CEN OSZACOWANIA.
Przedmiotem sprzedaży są :
I. Nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi KW nr OP1B/00043484/1, na którą składa się : Prawo własności działek gruntu o numerach 160/4, 162/28 i 162/30, o łącznej powierzchni 0,0182 ha, AM 4 Obręb CENTRUM, położonych w Brzegu przy ul. Długiej 34. Na działkach tych posadowiony jest dwupiętrowy budynek handlowo-usługowy.
Cena sprzedaży brutto : 805.200,00 złotych, słownie : osiemset pięć tysięcy dwieście złotych zero groszy,
II. Nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi KW nr OP1B/00043814/4, a na którą składa się: Prawo własności działki gruntu o numerze 123, o powierzchni 0,0797 ha, AM 5 Obręb POŁUDNIE, położonej w Brzegu przy ul. Fabrycznej 17.
Cena sprzedaży brutto : 84.000,00 złotych, słownie : osiemdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy,
na następujących warunkach :
1. Przystępujący do przetargu winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości w BPH S.A. O/Wrocław nr 21 1060 0076 0000 3380 0009 6812 przed terminem zakończenia składania ofert wadium w wysokości 10 % wartości ceny wywoławczej netto. Jeżeli przystępujący do przetargu chce nabyć więcej niż jedną nieruchomość, wadium w podanej wysokości należy wpłacić za każdą nieruchomość.
2. Syndyk zastrzega sobie prawo korzystania z niektórych pomieszczeń znajdujących się w budynkach i wiatach zlokalizowanych na nieruchomościach będących przedmiotem przetargu, jak również dojazd od nich, nie dłużej jednak niż do 31.05.2018 roku.
3. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta przez syndyka, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki, bez odsetek.
4. Jeżeli nabywca nie przystąpi do przetargu lub nie wykona ze swej winy warunków przetargu w terminie określonym przez prawo upadłościowe i naprawcze, traci wadium, a skutki przyjęcia oferty wygasają.
5. Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem "Oferta na przetarg LKJ - nie otwierać" złożone mają być, osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku decyduje data wpływu do Kancelarii) do dnia 19 grudnia 2017 roku do godz. 13:00 w Kancelarii Syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54 - 215 Wrocław.
6. Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54 - 215 Wrocław, w dniu 21 grudnia 2017 roku, o godz. 09:00.
7. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części przetargu lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.
8. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Co do nabytych przedmiotów brak jest rękojmi, gwarancji i możliwości zwrotu. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego.
9. Dodatkowe informacje można uzyskać uzyskać pod numerem telefonu : 501 367 355. Niniejsze ogłoszenie wraz z pełną treścią regulaminu dostępne jest na stronie www.prosyndyk.pl.
33730385
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne