Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż działki położonej w obrębie Rybakowo gmina Kłodawa

lubuskie, Rybakowo gmina kłodawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rybakowo gmina kłodawa, lubuskie
Powierzchnia
2 248 m2
Cena
76 196 zł
Numer ogłoszenia
33737988
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-12-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-415 Kłodawa
Ulica
Gorzowska

SzczegółyWÓJT GMINY KŁODAWA
ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, woj. lubuskie
ogłasza
trzeci i ósmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłodawa.
Przedmiotem przetargu będą niżej wymienione nieruchomości gruntowe :
Poz.12345
PołożenieRybakowoRybakowoRybakowoRybakowoŁośno
Nr działki569/4569/5569/9569/1091/1
Pow. w m212092248120916061493
Nr KWGW1G/00071799/9tj.nr1tj.nr1tj.nr1GW1G/00035784/7
Opis
nieruchomości
Działki położone
w małym
kompleksie gruntów
przeznaczonych
pod zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinna,
zlokalizowanym
w odległości
ok.500 m od jeziora,
w sąsiedztwie lasu
i pojedynczego
siedliska
oraz gruntów
przeznaczonych
pod zabudowę
mieszkaniową.
Dojazd
do kompleksu
drogą utwardzona
z tłucznia kamiennego .
Dostęp do drogi
publicznej przez
wydzielona drogę
wewnętrzną.
Teren porośnięty
drzewami
i krzewami,
wymaga
uporządkowania.
Uzbrojenie
w wodę i energię.
tj.nr1tj.nr1tj.nr1Działki położone
w Łośnie w małym
kompleksie gruntów
przeznaczonych
pod zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną,
zlokalizowanym
w odległości
ok.250 m
od centrum wsi,
w sąsiedztwie lasu
i pojedynczego
siedliska
oraz gruntów
przeznaczonych
pod zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną,
Teren porośnięty
sosna
w różnym wieku.
Dojazd do kompleksu
drogą żwirową.
Teren uzbrojony
w energię i wodę.
Przeznaczenie
w miejscowym
planie
lub decyzji
o warunkach
zabudowy
Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
z garażami
i niezbędną
infrastrukturą
tj.nr1tj.nr1tj.nr1Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
z garażem
Cena
wywoławcza
46.46876.19644.32061.01238.000
Wadium4.6007.6004.4006.1003.800
Poz.678910
PołożenieŁośnoŁośnoRóżankiRybakowoZdroisko
Nr działki91/291/46721/222/7
Pow. w m213061300178127041262
Nr KWGW1G
/00035784/7
tj.nr6GW1G
/00071801/7
GW1G
/00060479/0
GW1G
/00035784/7
Opis
nieruchomości
Działki
położone
w Łośnie
w małym
kompleksie
gruntów
przeznaczonych
pod zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną,
zlokalizowanym
w odległości
ok.250 m
od
centrum wsi,
w sąsiedztwie
lasu
i pojedynczego
siedliska
oraz gruntów
przeznaczonych
pod zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną,
Teren porośnięty
sosna
w różnym wieku.
Dojazd
do kompleksu
drogą żwirową.
Teren uzbrojony
w energię i wodę.
tj.nr6Działka
zlokalizowana
na obrzeży
kompleksu
działek
przeznaczonych
pod zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinna
i usługi,
przy drodze
krajowej
Gorzów
-Gdańsk.
Zlokalizowana
przy ul. Srebrnej,
o nawierzchni
żwirowej.
Uzbrojona
w energię
elektryczną.
Działka
położona
w sąsiedz-
twie
zabudowy
siedliskowe
i lasu,
przy ulicy
Lipowej,
25 km od
Gorzowa.
Główną
zaletą jest
położenie
na terenie
Barliniecko
-Gorzow-
skiego
Parku
Krajobra-
zowego,
w którym
znajdują się
atrakcyjne
jeziora.
Uzbrojenie
w sieć
wodociągową
i energetyczną
znajdującą
się przy ulicy.
Działka
położona
w kompleksie
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Zdroisko
to miejscowość
o walorach
rekreacyjnych.
Główną
zaletą jest
położenie
na terenie
Barliniecko
-Gorzowskiego
Parku
Krajobrazowego,
w którym
znajdują się
atrakcyjne
rezerwaty
przyrody,
m.in.
"Zdroiskie Buki",
sąsiedztwo lasów
i rzeki Santoczna.
Uzbrojenie
w energię
i sieć
wodociągową.
Przeznaczenie
w miejscowym
planie
lub decyzji
o warunkach
zabudowy
Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
z garażem
tj.nr610 MNJ,U
-przeznaczony
pod obiekty
i urządzenia
obsługi
trasy
z ograniczeniem
miejsc
noclegowych
do 40 oraz z
abudowa
rzemieślnicza
z dopuszczeniem
zabudowy
mieszkaniowej
Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
w zabudowie
zagrodowej
Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
wolnostojąca
wraz
z niezbędną
infrastrukturą
techniczną
Cena
wywoławcza
33.00032.00078.00083.00050.000
Wadium3.3003.2007.8008.3005.000
Przetarg odbędzie się w dniu 1 lutego 2017 roku o godz. 10:00 w sali nr 5 Urzędu Gminy Kłodawa.
Trzeci przetarg dotyczy pozycji od 1 do 4, pierwszy przetarg odbył się w dniu 29 czerwca 2017 roku, drugi przetarg odbył się w dniu 28 września 2017 roku. Ósmy przetarg dotyczy pozostałych pozycji tj. od 5 do 10 pozycji. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 24 maja 2016 roku, drugi przetarg odbył się w dniu 4 sierpnia 2016 roku, trzeci przetarg odbył się w dniu 6 października 2016 roku, czwarty przetarg odbył się w dniu 30 listopada 2016 roku, piaty przetarg odbył się w dniu 24 marca 2017 roku, szósty przetarg odbył się w dniu 29 czerwca 2017 roku, siódmy przetarg odbył się dniu 28 września 2017 roku.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, nr 03836300040008468020000009 najpóźniej do 29 stycznia 2018 r. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu na podane przez wpłacającego konto bankowe.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium,
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych - aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
Wylicytowana cena podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Do ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami).
Termin zawarcia umowy zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od daty przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym. Nieruchomości są wolne od obciążeń oraz zobowiązań.
Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej www.klodawa.pl oraz w prasie.
Uwaga! Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.
Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodawa nr tel.: 095 721-66-70 lub 095-721-66-65
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
33737988
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne