Ogłoszenie

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Katowicach jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza zaproszenie do przetargu...

śląskie, Racibórz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Ostróg, Racibórz, śląskie
Powierzchnia
5 455 m2
Cena
151 000 zł
Numer ogłoszenia
153804
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
27-12-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
40-026 Katowice
Ulica
Wojewódzka 42

SzczegółyThe content of the announcement in Polish and English to read on www.ksse.com.pl.
Treść ogłoszenia w języku polskim oraz angielskim znajduje się na stronie www.ksse.com.pl

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Spółka Akcyjna w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42
tel. (+48 32) 2510-736, fax (+48 32) 2513-766
jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną
ogłasza zaproszenie do przetargu łącznego mającego na celu:

- udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz
- sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 0,5455 ha położona na terenie Ostróg w Raciborzu, obręb Ostróg, karta mapy 25, składająca się z działki gruntowej o numerze ewidencyjnym 249/3, KW GL1R/00029801/1. Księgi wieczyste prowadzone są przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu, Wydziale V Ksiąg Wieczystych a Gminie Miasta Racibórz służy do niej prawo własności.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomość przeznaczona jest pod realizację inwestycji produkcyjnej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr XXXII/469/2005 Rady Miasta Racibórz w dniu 25 maja 2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl. w dniu 14 lipca 2005r. , Nr 85 , poz. 2337 nieruchomość położona jest na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, na rysunku planu oznaczonym symbolem K3P, ponadto na części działki przebiega pas zieleni urządzonej, izolacyjnej, na rysunku planu symbol K2ZI.

Obecnie teren jest niezagospodarowany i stanowi grunt zasypowy, po dokonywanej przed laty eksploatacji gliny i żwiru. Obecnie działki stanowią teren nieużytków.

Cena wywoławcza brutto nieruchomości wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 151.000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100 groszy).

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 22.650,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 0/100 groszy) płatne na rachunek Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach (Deutsche Bank PBC S.A. 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001) w terminie do dnia 26.01.2018 r.

Przetarg na zbycie nieruchomości i udzielenie zezwolenia odbędzie się w dniu 29.01.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządzającego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.

Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu", wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie Strefy przedsięwzięcia, w terminie do dnia 26.01.2018 r. do godz. 16.00, w siedzibie organizatora przetargu.
Oferta winna zawierać m.in.:
- imię, nazwisko i adres oferenta (nazwa instytucji oraz siedziba),
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem nieruchomości oraz specyfikacją i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- koncepcję zagospodarowania nieruchomości,
- dowód odpowiedniego pełnomocnictwa, w przypadku gdy oferent z takiego korzysta.
Dodatkowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu", którą należy nabyć w siedzibie organizatora przetargu w godz. 9.00 - 16.00, od poniedziałku do piątku. Cena specyfikacji wynosi 10.000 zł + VAT (słownie: dziesięć tysięcy złotych + VAT) płatna na rachunek Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach (Deutsche Bank PBC S.A. nr 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu".
Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne