Ogłoszenie

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Katowicach jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza zaproszenie do przetargu...

śląskie, Racibórz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Ostróg, Racibórz, śląskie
Powierzchnia
10 044 m2
Cena
200 000 zł
Numer ogłoszenia
153806
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
27-12-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
40-026 Katowice
Ulica
Wojewódzka 42

Szczegóły


The content of the announcement in Polish and English to read on www.ksse.com.pl.
Treść ogłoszenia w języku polskim oraz angielskim znajduje się na stronie www.ksse.com.pl

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Spółka Akcyjna w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42
tel. (+48 32) 2510-736, fax (+48 32) 2513-766
jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną
ogłasza zaproszenie do przetargu łącznego mającego na celu:

- udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz
- sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 1,0044 ha położona na terenie Ostróg w Raciborzu, obręb Ostróg, karta mapy 25, składająca się z działki gruntowej o numerze ewidencyjnym 241/3, KW GL1R/00029801/1. Księgi wieczyste prowadzone są przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu, Wydziale V Ksiąg Wieczystych a Gminie Miasta Racibórz służy do niej prawo własności.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomość przeznaczona jest pod realizację inwestycji produkcyjnej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr XXXII/469/2005 Rady Miasta Racibórz w dniu 25 maja 2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl. w dniu 14 lipca 2005r. , Nr 85 , poz. 2337 nieruchomość położona jest na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, na rysunku planu oznaczonym symbolem K3P, ponadto na części działki przebiega pas zieleni urządzonej, izolacyjnej, na rysunku planu symbol K2ZI.

Obecnie teren jest niezagospodarowany i stanowi grunt zasypowy, po dokonywanej przed laty eksploatacji gliny i żwiru. Obecnie działki stanowią teren nieużytków.

Cena wywoławcza brutto nieruchomości wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 200.000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 groszy).

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 0/100 groszy) płatne na rachunek Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach (Deutsche Bank PBC S.A. 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001) w terminie do dnia 26.01.2018 r.

Przetarg na zbycie nieruchomości i udzielenie zezwolenia odbędzie się w dniu 29.01.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zarządzającego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.

Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu", wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie Strefy przedsięwzięcia, w terminie do dnia 26.01.2018 r. do godz. 16.00, w siedzibie organizatora przetargu.
Oferta winna zawierać m.in.:
- imię, nazwisko i adres oferenta (nazwa instytucji oraz siedziba),
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem nieruchomości oraz specyfikacją i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- koncepcję zagospodarowania nieruchomości,
- dowód odpowiedniego pełnomocnictwa, w przypadku gdy oferent z takiego korzysta.
Dodatkowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu", którą należy nabyć w siedzibie organizatora przetargu w godz. 9.00 - 16.00, od poniedziałku do piątku. Cena specyfikacji wynosi 10.000 zł + VAT (słownie: dziesięć tysięcy złotych + VAT) płatna na rachunek Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach (Deutsche Bank PBC S.A. nr 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu".
Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne