Ogłoszenie

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

wielkopolskie, Środa wielkopolska

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Środa wielkopolska, wielkopolskie
Powierzchnia
4 092 m2
Cena
457 054 zł
Numer ogłoszenia
33739571
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-12-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Daszyńskiego

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia Zarządu Powiatu Średzkiego
o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej będącej własnością Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków:
Oznaczenie nieruchomości
wg ewidencji
gruntów
PowierzchniaCena
wywoławcza
WadiumPrzeznaczenie
w MPZP
3803
+ udział w wys. 1071/10.000
w dz. 3783
i 3796
0,4092 ha457.054 zł
+ VAT*
46.000 złdziałka nr 3803
- teren obiektów produkcyjnych,
składów
i magazynów
37830,1609 ha--Tereny dróg
wewnętrznych.
37960,5838 ha--Tereny obiektów produkcyjnych,
składów
i magazynów;
tereny dróg
wewnętrznych;
pas technologiczny
dla kolektorów
sanitarnych.
* Do cen wylicytowanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.
Przetarg na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości odbędzie się w dniu 12 marca 2018 roku, w sali nr 107 (parter) Starosta Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5 o godz. 14.20.
Wadia winny znaleźć się na koncie Starostwa nie później niż w dniu 5 marca 2018 r.
Działki objęte są umową dzierżawy zawartą na czas określony do dnia 31.12.2018 roku. W umowie zawarty jest zapis przewidujący możliwość jej rozwiązania jeżeli przetarg lub rokowania na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości zakończy się wynikiem pozytywnym. Wówczas rozwiązanie umowy następuje:
a) z dniem zakończenia zbiorów płodów rolnych obsianych lub obsadzonych w dniu otrzymania wypowiedzenia części lub całości przedmiotu umowy dzierżawy,
b) z dniem otrzymania wypowiedzenia, jeśli przedmiot umowy dzierżawy w dniu otrzymania wypowiedzenia nie będzie obsiany lub obsadzony.
Działki nr: 3803, 3783, 3796 objęte są obowiązującym, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr XLVI/731/2017 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 marca 2017 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego poz. 2818 z dnia 5 kwietnia 2017 r.) i mają następujące przeznaczenie:
- działka nr 3803 stanowi tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
- działka nr 3796 stanowią: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; tereny dróg
wewnętrznych; pas technologiczny dla kolektorów sanitarnych,
- działka nr 3783 stanowi tereny dróg wewnętrznych.
Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej podjęła uchwałę Nr L/838/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Fabrycznej, która obejmuje ww. działki.
Działki nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.
Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki nr 3803 wraz z udziałem wynoszącym 1071/10.000 w działkach nr: 3783, 3796 zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr LI/361/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 203 (I piętro) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 lub telefonicznie pod nr 61 286 62 36.
Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest na stronie internetowej Starostwa: www.powiatsredzki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.powiatsredzki.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5 (parter).
33739571
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne