Ogłoszenie

Drugi przetarg ustny nieograniczona na sprzedaż nieruchomości

wielkopolskie, Środa wielkopolska

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Środa wielkopolska, wielkopolskie
Powierzchnia
2 752 m2
Cena
307 371 zł
Numer ogłoszenia
33739532
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-12-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Daszyńskiego

Szczegóły



Wyciąg z ogłoszenia Zarządu Powiatu Średzkiego
o ogłoszeniu drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek niezabudowanych będących własnością Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, zapisanych w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków:
Oznaczenie
nierucho-
mości
wg ewidencji
gruntów
PowierzchniaCena
wywoławcza
WadiumPrzezna-
czenie
w MPZP
3795
+ udział
w wys.
1.000/10.000
w dz. 3783
i 3796
0,3822
ha
426.882 zł
+ VAT*
43.000 złdziałka
nr 3795
- teren
obiektów
produk-
cyjnych,
składów
i maga-
zynów
3794
+ udział
w wys.
700/10.000
w dz. 3783
i 3796
0,2673
ha
298.577 zł
+ VAT*
30.000 złdziałka
nr 3794
- teren
obiektów
produk-
cyjnych,
składów
i maga-
zynów
3793
+ udział
w wys.
993/10.000
w dz.
3783
i 3796
0,3796
ha
423.969 zł
+ VAT*
42.000 złdziałka
nr 3793
- tereny
obiektów
produk-
cyjnych,
składów
i maga-
zynów;
tereny
dróg
wew-
nętrznych;
pas
techno-
logiczny
dla kolektorów
sanitarnych.
3782
+ udział
w wys.
720/10.000
w dz.
3783
i 3796
0,2752
ha
307.371 zł
+ VAT*
31.000 złdziałka
nr 3782
- tereny
obiektów
produk-
cyjnych,
składów
i maga-
zynów;
tereny dróg
wew-
nętrznych;
pas techno-
logiczny
dla kolek-
torów
sanitar-
nych.
3813
+ udział
w wys.
654/10.000
w dz.
3783
i 3796
0,2500
ha
279.222 zł
+ VAT*
28.000 złdziałka
nr 3813
- teren
obiektów
produk-
cyjnych,
składów
i maga-
zynów
3812
+ udział
w wys.
869/10.000
w dz.
3783
i 3796
0,3321
ha
370.929 zł
+ VAT*
37.000 złdziałka
nr 3812
- teren
obiektów
produk-
cyjnych,
składów
i maga-
zynów
3810
+ udział
w wys.
950/10.000
w dz.
3783
i 3796
0,3630
ha
405.448 zł
+ VAT*
41.000 złdziałka
nr 3810
- teren
obiektów
produk-
cyjnych,
składów
i maga-
zynów
3807
+ udział
w wys.
1283/10.000
w dz.
3783
i 3796
0,4900
ha
547.327 zł
+ VAT*
55.000 złdziałka
nr 3807
- teren
obiektów
produk-
cyjnych,
składów
i maga-
zynów
3805
+ udział
w wys.
1072/10.000
w dz.
3783
i 3796
0,4098
ha
457.699 zł
+ VAT*
46.000 złdziałka
nr 3805
- teren
obiektów
produk-
cyjnych,
składów
i maga-
zynów
3850
+ udział
w wys.
688/10.000
w dz.
3783
i 3796
0,2630
ha
293.741 zł
+ VAT*
29.000 złdziałka
nr 3850
- tereny
zabudowy
usługowej
oraz obiektów
produk-
cyjnych,
składów
i maga-
zynów;
pas techno-
logiczny
dla kolektorów
sanitarnych.
3790
1,0353
ha
1.035.300 zł
+ VAT*
104.000 złdziałka
nr 3790
- teren
obiektów
produk-
cyjnych,
składów
i maga-
zynów
z istniejącą
napo-
wietrzną
linią
elektro-
energetyczną
SN 15kV.
38140,0144
ha
14.400 zł
+ VAT*
1.400 złTereny
urządzeń
infra-
struktury
tech-
nicznej
- elektro-
ener-
getyka.
3815
+ udział
w wys.
777/10.000
w dz.
3852
0,3565
ha
375.810 zł
+ VAT*
38.000 złdziałka
nr 3815
- teren
obiektów
produk-
cyjnych,
składów
i maga-
zynów
3811
+ udział
w wys.
866/10.000
w dz.
3852
0,3970
ha
418.522 zł
+ VAT*
42.000 złdziałka
nr 3811
- teren
obiektów
produk-
cyjnych,
składów
i maga-
zynów
3808
+ udział
w wys.
877/10.000
w dz.
3852
0,4021
ha
423.895 zł
+ VAT*
42.000 złdziałka
nr 3808
- teren
obiektów
produk-
cyjnych,
składów
i maga-
zynów
3806
+ udział
w wys.
876/10.000
w dz.
3852
0,4017
ha
423.470 zł
+ VAT*
42.000 złdziałka
nr 3806 -
teren
obiektów
produk-
cyjnych,
składów
i maga-
zynów
3851
+ udział
w wys.
1439/10.000
w dz.
3852
0,6599
ha
695.662 zł
+ VAT*
70.000 złdziałka
nr 3851 -
tereny
zabudowy
usługowej
oraz
obiektów
produk-
cyjnych,
składów
i maga-
zynów;
pas
techno-
logiczny
dla kolek-
torów
sanitarnych.
3821
+ udział
w wys.
805/10.000
w dz.
3852
0,3692
ha
389.206 zł
+ VAT*
39.000 złdziałka
nr 3821
- tereny
zabudowy
usługowej
oraz obiektów
produk-
cyjnych,
składów
i maga-
zynów;
pas
techno-
logiczny
dla linii
elektro-
energe-
tycznej
15kV; pas
techno-
logiczny
dla kolektorów
sanitarnych.
38220,2705
ha
270.500 zł
+ VAT*
32.000 złTereny
zabu-
dowy
usłu-
gowej
oraz
obiektów
produk-
cyjnych,
składów
i maga-
zynów.
3820
+ udział
w wys.
1167/10.000
w dz.
3852
0,5352
ha
564.202 zł
+ VAT*
56.000 złdziałka
nr 3820
- tereny
zabudowy
usługowej
oraz obiektów
produk-
cyjnych,
składów
i maga-
zynów;
pas techno-
logiczny
dla linii
elektro-
energetycznej
15kV;
pas techno-
logiczny
dla kolek-
torów
sanitarnych.
3819
+ udział
w wys.
1537/10.000
w dz.
3852
0,7047
ha
742.898 zł
+ VAT*
74.000 złdziałka
nr 3819
- tereny
obiektów
produk-
cyjnych,
składów
i maga-
zynów;
pas techno-
logiczny
dla linii
elektro-
energetycznej
15kV;
pas techno-
logiczny
dla kolek-
torów
sanita-
rnych.
3853
+ udział
w wys.
1656/10.000
w dz.
3852
0,7591
ha
800.255 zł
+ VAT*
80.000 złdziałka
nr 3853
-tereny
obiektów
produk-
cyjnych,
składów
i maga-
zynów; pas
techno-
logiczny
dla linii
elektro-
energe-
tycznej
15kV; pas
techno-
logiczny
dla kolek-
torów
sanita-
rnych.
38520,4142
ha
--Tereny
zabudowy
usługowej
oraz obiektów
produk-
cyjnych,
składów
i maga-
zynów; pas
technolo-
giczny
dla linii elektro-
energetycznej
15kV; pas
techno-
logiczny
dla kolek-
torów
sanita-
rnych.
37830,1609
ha
--Tereny
dróg
wew-
nętrznych.
37960,5838
ha
--Tereny
obiektów
produk-
cyjnych,
składów
i maga-
zynów;
tereny
dróg
wew-
nętrznych
; pas
techno-
logiczny
dla kolek-
torów
sanita-
rnych.
* Do cen wylicytowanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.
Przetargi na sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości odbędą się w dniu 12 marca 2018 r. w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5, odpowiednio:
na działkę nr 3795: o godz. 7.00
na działkę nr 3794: o godz. 7.20
na działkę nr 3793: o godz. 7.40
na działkę nr 3782: o godz. 8.00
na działkę nr 3850: o godz. 8.20
na działkę nr 3790: o godz. 8.40
na działkę nr 3822: o godz. 9.00
na działkę nr 3821: o godz. 9.20
na działkę nr 3820: o godz. 9.40
na działkę nr 3819: o godz. 10.00
na działkę nr 3853: o godz. 10.20
na działkę nr 3815: o godz. 10.40
na działkę nr 3814: o godz. 11.00
na działkę nr 3813: o godz. 11.20
na działkę nr 3811: o godz. 11.40
na działkę nr 3808: o godz. 12.00
na działkę nr 3806: o godz. 12.20
na działkę nr 3851: o godz. 12.40
na działkę nr 3812: o godz. 13.00
na działkę nr 3810: o godz. 13.20
na działkę nr 3807: o godz. 13.40
na działkę nr 3805: o godz. 14.00
Wadia winny znaleźć się na koncie Starostwa nie później niż w dniu 5 marca 2018 r.
Działki objęte są umową dzierżawy zawartą na czas określony do dnia 31.12.2018 roku.
W umowie zawarty jest zapis przewidujący możliwość jej rozwiązania jeżeli przetarg lub rokowania na sprzedaż wyżej opisanych działek zakończy się wynikiem pozytywnym. Wówczas rozwiązanie umowy następuje:
a) z dniem zakończenia zbiorów płodów rolnych obsianych lub obsadzonych w dniu otrzymania wypowiedzenia części lub całości przedmiotu umowy dzierżawy,
b) z dniem otrzymania wypowiedzenia, jeśli przedmiot umowy dzierżawy w dniu otrzymania wypowiedzenia nie będzie obsiany lub obsadzony.
Działki nr 3782, 3783, 3793-3796, 3805-3808, 3810-3815, 3819-3822, 3850-3853 objęte są Uchwałą nr XLVI/731/2017 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsiach Kijewo, Pętkowo, Strzeszki (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego poz. 2818 z dnia 5 kwietnia 2017 r.).
Działka nr 3790 objęta jest Uchwałą nr XLIII/722/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia
24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsiach: Kijewo, Pętkowo, Strzeszki (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego poz. 6721 z dnia 2 grudnia 2013 r.).
Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej podjęła uchwałę Nr L/838/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Fabrycznej, która obejmuje ww. działki.
Działki nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.
Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności ww. działek zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr L/350/2017 z 28 lipca 2017 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 203 (I piętro) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 lub telefonicznie pod nr 61 286 62 36.
Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest na stronie internetowej Starostwa: www.powiatsredzki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.powiatsredzki.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5 (parter).
Pierwsze przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości odbyły się w dniu 19 grudnia 2017 roku.
33739532
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne