Ogłoszenie

Sprzedaż zabudowanej budynkiem mieszkalnym działki nr 90/4 oraz niezabudowanej działki nr 90/1, położonych w miejscowości Kwieciszewo, gm. Mogilno

kujawsko-pomorskie, Kwieciszewo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kwieciszewo, kujawsko-pomorskie
Cena
120 600 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
21-03-2018
Numer ogłoszenia
33741557
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
88-300 Mogilno
Ulica
Ogrodowa 10 G
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie Artur Mac

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie Artur Mac (tel. 52 302 0064) ogłasza, że:w dniu 21 marca 2018r. o godz. 08:45w budynku Sądu Rejonowego w Mogilnie mającego siedzibę przy ul. Sądowa 21 w sali nr 14,

odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużników Jerzego Ryszkowskiego oraz Marii Ryszkowskiej w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, dla której Sąd Rejonowy w Mogilnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księge wieczystą BY1M/00000369/2. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w miejscowości Kwieciszewo, gm. Mogilno, która składa się z dwóch niezależnych działek nr 90/1 i 90/4 o łącznej powierzchni 0,1315 ha, działka nr 90/4 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym z dostawionym garażem, natomiast działka nr 90/1 jest niezabudowana. Działka nr 90/4 położona jest przy drodze asfaltowej, zabudowana jest jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym z dostawionym garażem. Szczegółowe informacje, układ oraz charakterystyka techniczna i wyposażenie w urządzenia zostały opisane w operacie szacunkowym. Suma oszacowania wynosi 180 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 120 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 090,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna
być złożona w gotówce przed licytacją albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 47 1020 1505 0000 0902 0009 0134z zastrzeżeniem, iż wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia poprzedzającego termin licytacji - liczy się data wpływu na konto komornika (w tytule wpłaty należy wskazać - rękojmia za KW BY1M/00000369/2, sygn. akt KM 1531/13).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczeniewstrzymujące egzekucję.
33741557
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne