Ogłoszenie

Działki o nr 2235/12 i 2236/1

dolnośląskie, Olkusz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Olkusz, dolnośląskie
Powierzchnia
1 069 m2
Cena
540 000 zł
Numer ogłoszenia
33741826
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-01-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
32-300 Olkusz
Ulica
Rynek 1
Osoba kontaktowa
Gmina Olkusz

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek
nr 2235/12 i 2236/1 o łącznej pow. 1069m2. położonej w Olkuszu przy ul. Szpitalnej 30, objętej księgami wieczystymi KR1O/00075777/7 i KR1O/00037424/0. Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowo - usługowym ( pow. użytkowa 331,60 m2 ) , garażami ( pow. użytkowa
47,18 m2 ) i budynkiem gospodarczym ( pow. użytkowa 28,57 m2 ). Budynek biurowo-usługowy wyposażony w instalacje : elektryczną, wodną gazową oraz centralnego ogrzewania zasilanego
z kotła gazowego . Dostęp do drogi publicznej ul. Szpitalnej, zapewniony zostanie poprzez ustanowienie służebności drogowej po działce nr 2235/17, za jednorazowym wynagrodzeniem.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem " 02 MU" - opisanym jako tereny zabudowy wielofunkcyjnej ( zabudowa mieszkalna wielorodzinna, zabudowa usługowa: obiekty i urządzenia służące realizacji celów publicznych, zabudowa usługowa: obiekty i urządzenia umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych oraz usługi wbudowane w zakresie : usług handlu, gastronomii , rzemiosła usługowego , obsługi finansowej ).
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 540.000,00 zł
( słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych ). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej . Sprzedaż zwolniona z podatku VAT. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 108.000,00 zł do dnia 08.03.2018r. włącznie , na konto Urzędu Miasta
i Gminy w Olkuszu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878,
z podaniem tytułu wpłaty " przetarg ul. Szpitalna 30 ".
Przetarg odbędzie się 13 marca 2018r. o godz. 11.00
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1 , pok. 101.
Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 207 , zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.plw dziale Nieruchomości ,oraz www.bip.malopolska.pl / umigolkuszw dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 204 , telefon 32 6260204.
33741826
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne