Ogłoszenie

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu ogłasza przetarg nieograniczony

inne, Zabrze, Lublin, Milejowice

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zabrze, Lublin, Milejowice, inne
Numer ogłoszenia
153838
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:

I. Nieruchomości położonej w Zabrzu, ul. Pyskowicka 14,
na którą składa się prawo wieczystego użytkowania:
- częściowo zabudowanej działki nr 84/4 o pow.: 872m2,
na której zlokalizowana jest część budynku hali magazynowej
oraz budynek ochrony

- częściowo zabudowanej działki nr 91/22 o pow.: 647m2,
na której zlokalizowana jest część budynku hali magazynowej
oraz parking zewnętrzny

- zabudowanej działki nr 104/5 o pow.: 8.481m2,
na której zlokalizowana jest hala magazynowa z zapleczem biurowym
oraz parking zewnętrzny

- częściowo zabudowanej działki nr 110/5 o pow.: 3.663m2,
na której zlokalizowana jest część budynku hali magazynowej
oraz parking zewnętrzny

o łącznej powierzchni: 13.663m2 za cenę nie niższą niż cena oszacowania
tj. 11.756.000,00zł. (słownie: jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100)
netto plus obowiązujący podatek VAT, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu
(VI Wydział Ksiąg Wieczystych) prowadzi Księgę Wieczystą
o nr GL1Z/00011072/8.

II. Nieruchomości położonej w Zabrzu, ul. Pyskowicka 17,
na którą składa się prawo własności:
- niezabudowanej działki nr 275/5 o pow.: 607m2
- częściowo zabudowanej działki nr 277/22 o pow.: 609m2 ,
na której zlokalizowana jest część budynku biurowo-handlowego
i część parkingu zewnętrznego
- zabudowanej działki nr 315/4 o pow.: 10.062m2,
na której zlokalizowane są: budynek biurowo-handlowy
wraz z parkingiem podziemnym, hala magazynowo-warsztatowa,
budynek warsztatowo-socjalny, parking zewnętrzny
o łącznej powierzchni: 11.278m2
za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 14.697.000,00zł.
(słownie: czternaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) netto
plus obowiązujący podatek VAT,
dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu (VI Wydział Ksiąg Wieczystych)
prowadzi Księgę Wieczystą o nr GL1Z/00025445/5.

III. Nieruchomości położonej w Zab
rzu, ul. Kopalniana 32,
na którą składa się prawo własności: - zabudowanej działki nr 5115/409 o pow.: 8.719m2
(KW nr GL1Z/00026834/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy VI Wydział
Ksiąg Wieczystych w Zabrzu),
na której zlokalizowany jest budynek biurowy,
budynek biurowo-socjalny, trzy budynki magazynowe i hala magazynowa,

- zabudowanych działek nr: 5518/409 oraz 5519/409 o łącznej pow.: 2.920m2
(KW nr GL1Z/00042221/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych
w Zabrzu),
na których zlokalizowany jest budynek magazynowy i warsztat samochodowy,

- zabudowanej działki nr 5750/409 o pow.: 635m2
(KW nr GL1Z/00046232/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy VI Wydział
Ksiąg Wieczystych w Zabrzu),
na której zlokalizowana jest hala magazynowa o łącznej powierzchni: 12.274m2
za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 4.574.000,00zł.
(słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) netto
plus obowiązujący podatek VAT.

IV. Nieruchomości położonej w Zabrzu (obręb Mikulczyce),
ul. Kopalniana, na którą składa się prawo własności niezabudowanej działki nr 437/420
o pow.: 5.080m2, dla której Sąd Rejonowy (VI Wydział Ksiąg Wieczystych)
w Zabrzu prowadzi Księgę Wieczystą nr GL1Z/00000831/7
za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 207.500,00zł.
(słownie: dwieście siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) netto
plus obowiązujący podatek VAT.
V. Nieruchomości położonej w Lublinie, ul. Zemborzycka 55H,
na którą składa się:
- prawo wieczystego użytkowania gruntu-działki nr 6/36 o pow.: 8.011m2
(Księga Wieczysta nr LU1I/00207743/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lublinie
– X Wydział Ksiąg Wieczystych)
wraz z usytuowanym na niej budynkiem magazynowym z rampą,
budynkiem biurowym, wiatami magazynowymi, placem manewrowym i parkingowym,
- prawo wieczystego użytkowania gruntu
(współużytkowanie wieczyste w części 1183/5417) - działki nr 6/46 o pow.: 5.417m2
(Księga Wieczysta nr LU1I/00196185/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lublinie
– X Wydział Ksiąg Wieczystych),
na której usytuowano drogę dojazdową do działki nr 6/36.
za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 5.004.000,00zł.
(słownie: pięć milionów cztery tysiące złotych 00/100) netto
plus obowiązujący podatek VAT

VI. Nieruchomości położonej w Milejowicach/Radomia,
dla której Sąd Rejonowy w Radomiu (VI Wydział Ksiąg Wieczystych)
prowadzi Księgę Wieczystą o nr RA1R/00128023/4.
na którą składa się prawo własności:

- niezabudowanej działki nr 321/18 o pow.: 10.403m2

- niezabudowanej działki nr 321/22 o pow.: 19.901m2

o łącznej powierzchni: 30.304m2 za cenę nie niższą niż cena oszacowania
tj. 1.511.600,00zł. (słownie: jeden milion pięćset jedenaście tysięcy sześćset złotych 00/100)
netto plus obowiązujący podatek VAT

VII. 100% udziałów w spółce ASTRO Sp. z o.o. w Lublinie,
przy ul. Zemborzyckiej 55H, występującej
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000029349, NIP 9462073937,
REGON 430864472 (304 udziały o wartości 152tys.zł.)
za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 2.471.000,00zł.
(słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych, 00/100).

1. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z operatami szacunkowymi
i regulaminem przetargu dla poszczególnych nieruchomości
oraz uzyskać dodatkowe informacje na: www.syndyk-zurakowski.pl , pod nr tel.: 602 154 063, kancelariasyndyka1@interia.pl lub sekretariat@agdmarket.eu

2. Nieruchomości można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty
i wpłata wadium w wysokości:
- 1.100.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt I)
- 1.400.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt II)
- 450.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt III)
- 20.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt IV)
- 500.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt V)
- 150.000,00 zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt VI)
- 240.000,00 zł. (dla udziałów w spółce ASTRO Sp. z o.o.
z siedzibą w Lublinie opisanych w pkt VII)
na konto masy upadłości:
Bank Zachodni WBK S.A. nr: 98 1090 2590 0000 0001 3497 1793
w terminie do składania ofert i dołączenie
do oferty dowodu uiszczenia wadium.

4. Oferty pisemne z proponowaną ceną, terminem
i sposobem zapłaty składać należy w terminie najpóźniej
na 7 dni przed terminem posiedzenia sądu w przedmiocie rozpoznania ofert
w zamkniętych kopertach na adres:
Syndyk Masy Upadłości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości, 44 – 100 Gliwice 1,
skrytka pocztowa 113 z adnotacją właściwą dla nieruchomości, tj.:

- „przetarg ul. Pyskowicka 14 – AGD Market Sp. z o.o.
w upadłości (dla nieruchomości opisanej w pkt I)

- „przetarg ul. Pyskowicka 17 – AGD Market Sp. z o.o.
w upadłości (dla nieruchomości opisanej w pkt II)

- „przetarg ul. Kopalniana 32 – AGD Market Sp. z o.o.
w upadłości (dla nieruchomości opisanej w pkt III)

- „przetarg ul. Kopalniana (działka nr 437/420)
– AGD Market Sp. z o.o. w upadłości (dla nieruchomości opisanej w pkt IV)

- „przetarg LUBLIN – AGD Market Sp. z o.o. w upadłości
(dla nieruchomości opisanej w pkt V)

- „przetarg MILEJOWICE – AGD Market Sp. z o.o. w upadłości
(dla nieruchomości opisanej w pkt VI)

- „przetarg – ASTRO Sp. z o.o. – AGD Market Sp. z o.o.
w upadłości (dla udziałów w spółce ASTRO Sp. z o.o. z siedzibą
w Lublinie opisanych w pkt VII)

5. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
ul. Powstańców Warszawy 23 (sala 112)
dnia 22 lutego 2018r. o godz. 14.40 (dla nieruchomości opisanej w pkt I),
o godz. 14.40 (dla nieruchomości opisanej w pkt II),
o godz. 14.10 (dla nieruchomości opisanej w pkt III),
o godz. 14.00 (dla nieruchomości opisanej w pkt IV),
o godz. 14.20 (dla nieruchomości opisanej w pkt V),
o godz. 14.30 (dla nieruchomości opisanej w pkt VI),
o godz. 14.45 (dla udziałów w spółce ASTRO Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie opisanych w pkt VII)

6. Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert
oraz prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne