Ogłoszenie

Lokal mieszkalny

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Uczniowska 39/2, 52-222, Wrocław, dolnośląskie
Cena
434 500 zł
Numer ogłoszenia
33742241
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Adriana Rodakiewicz

SzczegółyO B W I E S Z C Z E N I E
I Co 209/16
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Adriana Rodakiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu 8 lutego 2018 roku o godz. 11.30 w sali nr 137 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Wrocław-Krzyki, ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław, odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci: własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego we Wrocławiu przy ul. Uczniowskiej 39/2, 52-222 Wrocław. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław pod nr. KW WR1K/00077240/4.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 434.500,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset zł). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 325.875,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć zł).
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 43.450,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy wpłacać w kasie kancelarii w terminie do dnia 7.02.2018 roku do godz. 16.00 lub na konto komornika: PKO BP S.A. I/O Wrocław nr 36 1020 5226 0000 6702 0413 4003 do dnia 7.02.2018 roku do godz. 24.00, z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku komornika. W tytule przelewu należy wskazać sygn. akt KM 109/16 oraz dane pozwalające na identyfikację wpłacającego.
Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać w dniu: 25 stycznia 2018 roku od godz. 12.00 do 12.30.
Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Akta egzekucyjne KM 109/16 można przeglądać od dnia 1.02.2018 roku w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Wrocław-Krzyki, ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław.
Zgodnie z art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika, nr tel. 71-790-30-10.
POUCZENIE:
Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić organ egzekucyjny o każdej zmianie swego miejsca zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 136 kpc).
33742241
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne