Ogłoszenie

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż

śląskie, Zabrze

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Pyskowicka 14, Zabrze, śląskie
Powierzchnia
13 663 m2
Cena
11 756 000 zł
Numer ogłoszenia
153848
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-01-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
44-100 Gliwice

Szczegóły


SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:

I. Nieruchomości położonej w Zabrzu, ul. Pyskowicka 14, na którą składa się prawo wieczystego użytkowania:
- częściowo zabudowanej działki nr 84/4 o pow.: 872m2, na której zlokalizowana jest część budynku hali magazynowej oraz budynek ochrony
- częściowo zabudowanej działki nr 91/22 o pow.: 647m2, na której zlokalizowana jest część budynku hali magazynowej oraz parking zewnętrzny
- zabudowanej działki nr 104/5 o pow.: 8.481m2, na której zlokalizowana jest hala magazynowa z zapleczem biurowym oraz parking zewnętrzny
- częściowo zabudowanej działki nr 110/5 o pow.: 3.663m2, na której zlokalizowana jest część budynku hali magazynowej oraz parking zewnętrzny
o łącznej powierzchni: 13.663m2 za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 11.756.000,00zł. (słownie: jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) netto plus obowiązujący podatek VAT, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu (VI Wydział Ksiąg Wieczystych) prowadzi Księgę Wieczystą o nr GL1Z/00011072/8.
II. Nieruchomości położonej w Zabrzu, ul. Pyskowicka 17, na którą składa się prawo własności:
- niezabudowanej działki nr 275/5 o pow.: 607m2
- częściowo zabudowanej działki nr 277/22 o pow.: 609m2 , na której zlokalizowana jest część budynku biurowo-handlowego i część parkingu zewnętrznego
- zabudowanej działki nr 315/4 o pow.: 10.062m2, na której zlokalizowane są: budynek biurowo-handlowy wraz z parkingiem podziemnym, hala magazynowo-warsztatowa, budynek warsztatowo-socjalny, parking zewnętrzny
o łącznej powierzchni: 11.278m2 za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 14.697.000,00zł. (słownie: czternaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) netto plus obowiązujący podatek VAT, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu (VI Wydział Ksiąg Wieczystych) prowadzi Księgę Wieczystą o nr GL1Z/00025445/5.
III. Nieruchomości położonej w Zabrzu, ul. Kopalniana 32, na którą składa się prawo własności:
- zabudowanej działki nr 5115/409 o pow.: 8.719m2 (KW nr GL1Z/00026834/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Zabrzu), na której zlokalizowany jest budynek biurowy, budynek biurowo-socjalny, trzy budynki magazynowe i hala magazynowa,
- zabudowanych działek nr: 5518/409 oraz 5519/409 o łącznej pow.: 2.920m2 (KW nr GL1Z/00042221/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Zabrzu), na których zlokalizowany jest budynek magazynowy i warsztat samochodowy,
- zabudowanej działki nr 5750/409 o pow.: 635m2 (KW nr GL1Z/00046232/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Zabrzu), na której zlokalizowana jest hala magazynowa
o łącznej powierzchni: 12.274m2 za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 4.574.000,00zł. (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) netto plus obowiązujący podatek VAT.
IV. Nieruchomości położonej w Zabrzu (obręb Mikulczyce), ul. Kopalniana, na którą składa się prawo własności niezabudowanej działki nr 437/420 o pow.: 5.080m2, dla której Sąd Rejonowy (VI Wydział Ksiąg Wieczystych) w Zabrzu prowadzi Księgę Wieczystą nr GL1Z/00000831/7 za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 207.500,00zł. (słownie: dwieście siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) netto plus obowiązujący podatek VAT.
V. Nieruchomości położonej w Lublinie, ul. Zemborzycka 55H, na którą składa się:
- prawo wieczystego użytkowania gruntu-działki nr 6/36 o pow.: 8.011m2 (Księga Wieczysta nr LU1I/00207743/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lublinie - X Wydział Ksiąg Wieczystych) wraz z usytuowanym na niej budynkiem magazynowym z rampą, budynkiem biurowym, wiatami magazynowymi, placem manewrowym i parkingowym,
- prawo wieczystego użytkowania gruntu (współużytkowanie wieczyste w części 1183/5417) - działki nr 6/46 o pow.: 5.417m2 (Księga Wieczysta nr LU1I/00196185/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lublinie - X Wydział Ksiąg Wieczystych), na której usytuowano drogę dojazdową do działki nr 6/36.
za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 5.004.000,00zł. (słownie: pięć milionów cztery tysiące złotych 00/100) netto plus obowiązujący podatek VAT

VI. Nieruchomości położonej w Milejowicach/Radomia, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu (VI Wydział Ksiąg Wieczystych) prowadzi Księgę Wieczystą o nr RA1R/00128023/4. na którą składa się prawo własności:
- niezabudowanej działki nr 321/18 o pow.: 10.403m2
- niezabudowanej działki nr 321/22 o pow.: 19.901m2
o łącznej powierzchni: 30.304m2 za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 1.511.600,00zł. (słownie: jeden milion pięćset jedenaście tysięcy sześćset złotych 00/100) netto plus obowiązujący podatek VAT
VII. 100% udziałów w spółce ASTRO Sp. z o.o. w Lublinie, przy ul. Zemborzyckiej 55H, występującej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000029349, NIP 9462073937, REGON 430864472 (304 udziały o wartości 152tys.zł.)
za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 2.471.000,00zł. (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych, 00/100).

1. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z operatami szacunkowymi i regulaminem przetargu dla poszczególnych nieruchomości oraz uzyskać dodatkowe informacje na: www.syndyk-zurakowski.pl , pod nr tel.: 602 154 063, 668 495 147 lub 694 862 927 oraz za pośrednictwem adresu email: kancelariasyndyka1@interia.pl lub sekretariat@agdmarket.eu
2. Nieruchomości można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium w wysokości:
- 1.100.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt I)
- 1.400.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt II)
- 450.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt III)
- 20.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt IV)
- 500.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt V)
- 150.000,00 zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt VI)
- 240.000,00 zł. (dla udziałów w spółce ASTRO Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie opisanych w pkt VII)
na konto masy upadłości:
Bank Zachodni WBK S.A. nr: 98 1090 2590 0000 0001 3497 1793
w terminie do składania ofert i dołączenie do oferty dowodu uiszczenia wadium.
4. Oferty pisemne z proponowaną ceną, terminem i sposobem zapłaty składać należy w terminie najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia sądu w przedmiocie rozpoznania ofert w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości, 44 - 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją właściwą dla nieruchomości, tj.:
- „przetarg ul. Pyskowicka 14 - AGD Market Sp. z o.o. w upadłości (dla nieruchomości opisanej w pkt I)
- „przetarg ul. Pyskowicka 17 - AGD Market Sp. z o.o. w upadłości (dla nieruchomości opisanej w pkt II)
- „przetarg ul. Kopalniana 32 - AGD Market Sp. z o.o. w upadłości (dla nieruchomości opisanej w pkt III)
- „przetarg ul. Kopalniana (działka nr 437/420) - AGD Market Sp. z o.o. w upadłości (dla nieruchomości opisanej w pkt IV)
- „przetarg LUBLIN - AGD Market Sp. z o.o. w upadłości (dla nieruchomości opisanej w pkt V)
- „przetarg MILEJOWICE - AGD Market Sp. z o.o. w upadłości (dla nieruchomości opisanej w pkt VI)
- „przetarg - ASTRO Sp. z o.o. - AGD Market Sp. z o.o. w upadłości (dla udziałów w spółce ASTRO Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie opisanych w pkt VII)

5. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23 (sala 112) dnia 22 lutego 2018r. o godz. 14.40 (dla nieruchomości opisanej w pkt I), o godz. 14.40 (dla nieruchomości opisanej w pkt II), o godz. 14.10 (dla nieruchomości opisanej w pkt III), o godz. 14.00 (dla nieruchomości opisanej w pkt IV), o godz. 14.20 (dla nieruchomości opisanej w pkt V), o godz. 14.30 (dla nieruchomości opisanej w pkt VI), o godz. 14.45 (dla udziałów w spółce ASTRO Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie opisanych w pkt VII)
6. Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne