Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości

pomorskie, Sasin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sasin, pomorskie
Cena
120 666 zł
Numer ogłoszenia
33742729
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyObwieszczenie o przetargu
Syndyk Masy Upadłości Małgorzaty Szlaużys zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż:
- udziału wielkości ? w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, położonej w Sasinie, przy ul. Jesionowej, gmina Choczewo, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi akta księgi wieczystej pod nr KW GD1W/00072346/9,
oraz
- ruchomości stanowiące wyposażenie ww. domu jednorodzinnego, ujawnione w spisie inwentarza z dnia 5 stycznia 2017 r. pod poz. 7-29.
Cena wywoławcza ww. przedmiotu sprzedaży wynosi nie mniej niż 120.666,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych), przy czym cena udziału wielkości 1/2 w prawie własności nieruchomości stanowi kwotę 118.260,00 zł, a cena ruchomości stanowi kwotę 2.406,00 zł. Syndyk przewiduje łączną sprzedaż ww. składników masy upadłości.
Zainteresowani winni składać oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu z dopiskiem "NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym" z podaniem sygnatury akt sprawy "X GUp 789/16". Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać listem poleconym na adres ww. Sądu (decyduje data wpływu oferty do Sądu).
Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz oświadczenia oferenta określone w Regulaminie przetargu.
Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 12.066,60 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 60/100) na rachunek bankowy masy upadłości 34 1090 2590 0000 0001 3380 5744 z dopiskiem "Przetarg - sygn. akt. X GUp 798/16" najpóźniej do dnia 31 stycznia 2018 roku.
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 9 lutego 2018 roku o godz. 9:00 w sali nr 119 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A.
Operat dotyczący nieruchomości i szczegółowe warunki przetargu dostępne są do wglądu w Kancelarii pod adresem: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521 i 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 oraz na stronie internetowej Syndyka: www.kancelariagrenda.pHYPERLINK "http://www.kancelariagrenda.pl/"l. Istnieje możliwość przesłania ww. dokumentów drogą mailową w wersji pdf.
Sędzia - komisarz oraz Syndyk Masy Upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny.
33742729
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne