Ogłoszenie

Działka nr 22/5 AM-2

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Polanowicka, Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
2 173 m2
Cena
267 000 zł
Numer ogłoszenia
33743099
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Świebodzka 5
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski

SzczegółyO B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
11 kwietnia 2018 r. o godz. 09:00
w sali nr 212 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
prawa własności nieruchomości gruntowej o pow. 0,2173 ha opisanej jako działka nr 22/5 AM-2, obręb Polanowice, zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej we Wrocławiu, ul. Polanowicka. Dla nieruchomości księgę wieczystą nrWR1K/00093620/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Budynek o pow. użytkowej 84,6 mkw. składa się z segmentu garażowego, pomieszczenia gospodarczego oraz poddasza.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Bufan Wanda
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 267.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 200.250,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 26.700,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
sygn. akt Km 1960/15
33743099
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne