Ogłoszenie

Ogłoszenie

śląskie, Knurów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Lipowa, Knurów, śląskie
Powierzchnia
20 392 m2
Cena
1 358 000 zł
Numer ogłoszenia
153851
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
11-01-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
dr. Floriana Ogana 5

Szczegóły


Ogłoszenie


Prezydent Miasta Knurów informuje, że w dniu 14 lutego 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 w sali narad (II piętro) przeprowadzony zostanie pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działki nr 3567/1 i 3348/66 położonej w Knurowie w rejonie al. Lipowej i Wincentego Witosa.
I. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego jest sprzedaż prawa własności z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, nieruchomości niezbudowanej stanowiącej własność Gminy Knurów, położonej w Knurowie w rejonie al. Lipowej i Wincentego Witosa obejmującej działkę nr 3567/1 o pow. 2,0392 ha zapisaną w operacie ewidencji gruntów: m. Knurów, obręb Knurów, arkusz mapy 2, dla której w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00031337/4 oraz 3348/66 o pow. 0,1802 ha ha zapisaną w operacie ewidencji gruntów: m. Knurów, obręb Knurów, arkusz mapy 2, dla której w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00024874/8.
Działy III, IV księgi wieczystej wolne są od wpisów.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 w sali narad na II piętrze, w dniu 14 lutego 2018 r. o godz. 10:00
II. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.358.000,00 zł
Do ceny wylicytowanej doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
III. W przetargu mogą brać udział osoby, które:
a) dostarczą wymagane dokumenty do Biura Podawczego Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 w kopercie z dopiskiem „sprzedaż nieruchomości stanowiącej działki nr 3567/1 i 3348/66" - do dnia 12.02.2018 r. do godz. 15:30 tj.:
- pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z podaniem imienia, nazwiska, firmy bądź nazwy, siedziby oraz statusu prawnego uczestnika przetargu, numeru kontaktowego oraz wskazaniem numeru działki,
- pisemną informację o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz z warunkami przetargowymi i że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- dane osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika przetargu wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami z notarialnie poświadczonym podpisem lub oryginał pełnomocnictwa i dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych osób do reprezentacji uczestnika przetargu,
- w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tego podmiotu (ewentualnie zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
- w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości lub złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenie dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Własnoręczność podpisu na oświadczeniu powinna być potwierdzona notarialnie albo oświadczenie należy podpisać w obecności pracownika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Knurów.
b) wpłacą wadium w pieniądzu w PLN (polskich złotych) do 12.02.2018 r. w wysokości 67.900,00 zł na konto Urzędu Miasta Knurów nr konta: 39 1560 1081 2121 0517 3581 0025 z dopiskiem „wadium - sprzedaż nieruchomości stanowiącej działki nr 3567/1 i 3348/66" Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Knurów.
c) dodatkowo przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
- dowód wpłaty wadium.
Ogłoszenie oraz szczegółowe warunki przetargowe zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5. Ponadto informacje o przetargu zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl. Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel. 32 339-22-29.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne