Ogłoszenie

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19

śląskie, Chełm Śląski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Chełm Śląski, śląskie
Powierzchnia
137,14 m2
Cena
50 000 zł
Numer ogłoszenia
153857
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
11-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100 zł, wpłacono w całości, te!.: +48 32 6038 861, fax: +48 32 6038 605, http://www.gpw.katowice.pl

na podstawie wewnętrznych Zasad sprzedaży, wydzierżawiania oraz wynajmowania nieruchomości Spółki w drodze przetargu, dostępnych na stronie: www.gpw.katowice.pl
zaprasza do składania pisemnych ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni 137,14 m2
zlokalizowanego w budynku mieszkalnym przy ul. Techników 17 w Chełmie Śl.
wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz udziałem w działce gruntu nr 1272/14

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności do samodzielnego lokalu użytkowego o powierzchni 137,14 m2, zlokalizowanego na parterze budynku mieszkalnego w Chełmie Śl. przy ul. Techników 17 oraz udział 369/10.000 części w nieruchomości wspólnej oraz taki sam udział w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr 1272/14 o powierzchni 12.911 m2. Nieruchomość zapisana jest w KW nr KA1L/00030131/9 Sądu Rejonowego w Mysłowicach.

Cena wywoławcza wynosi 50.000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Termin wpłaty wadium: najpóźniej na dwa dni przed otwarciem ofert na konto: PKO BP 96 1020 2498 0000 8502 0429 6521, z dopiskiem: „wadium na nabycie nieruchomości lokalowej w Chełmie Śl.".
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie określonym w warunkach przetargu, traci złożone wadium.
Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
Wszelkie informacje o nieruchomości uzyskać można w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami pokój 31 w siedzibie Spółki lub pod numerem telefonu 32/ 60-38-775 w godzinach od 8:00 do 14:00.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z napisem: „Oferta nabycia
nieruchomości lokalowej w Chełmie Śl." do dnia 2.02.2018r. do godziny 10:00
w pokoju 31 na II piętrze w siedzibie Spółki.
Oferta winna zawierać:
- imię nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
- oferowaną cenę,
- oświadczenie, iż oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz warunkami przetargu.
Termin związania ofertą wynosi 45 dni od otwarcia ofert.
Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu2.02.2018r. o godz. 10:30 w siedzibie Spółki w pokoju nr 31 na II piętrze.
Kryterium oceny ofert będzie zaoferowana cena nie niższa niż cena wywoławcza.
W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja wzywa tych oferentów do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie.
Wybór oferty jest ważny po zatwierdzeniu przez Zarząd Spółki.
Nabywca jest zobowiązany do zapłaty całej ceny nabycia przelewem na konto Spółki, najpóźniej na dwa dni przed terminem wyznaczonym do zawarcia umowy notarialnej.
Nabywca pokrywa koszty aktu notarialnego.
Spółka zastrzega sobie prawo wyboru oferenta oraz unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne