Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Olsztynie Informuje,
że ogłosił I przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat...

warmińsko-mazurskie, Nowa Wieś Mała

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Nowa Wieś Mała, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
11 275 m2
Cena
339 941 zł
Numer ogłoszenia
153861
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
11-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Zarząd Powiatu w Olsztynie

Informuje, że ogłosił I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obr. Nowa Wieś Mała, gmina Dobre Miasto, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, oznaczonej
w ewidencji gruntów numerami działek: 271/16, 272/74 i 272/105 o łącznej powierzchni 1,1275 ha
(KW nr OL1O/00075792/7), stanowiącej własność Powiatu Olsztyńskiego.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w sąsiedztwie strefy peryferyjnej zabudowy przemysłowej miasta Dobre Miasto oraz zabudowy mieszkalno-usługowej obrębu Nowa Wieś Mała. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej. Działka nr 272/105 znajduje się w granicach terenów inwestycyjnych Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - podstrefa Dobre Miasto - kompleksy Fabryczna i Spichrzowa. Zarządzającemu Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną służy prawo pierwokupu w zakresie użytkowania wieczystego położonej na obszarze strefy nieruchomości na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 ze zm.). W zasięgu przedmiotowej nieruchomości znajduje się infrastruktura techniczna obejmująca sieci: wodociągową, elektroenergetyczną i kanalizacyjną.
Działki nr 271/16, 272/74 i 272/105 położone są na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobre Miasto ww. działki znajdują się na terenach produkcji, usług i handlu oznaczonych jako kierunki rozwoju, w miejskiej strefie polityki przestrzennej.
Nieruchomość przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste na cele zabudowy produkcyjnej, usługowej lub handlowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 339 941,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych).
Wylicytowana cena będzie podstawą do ustalenia wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
- pierwsza opłata - 25% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu,
- opłaty roczne - 3% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu.
Do ustalonych opłat (pierwszej opłaty i opłat rocznych) zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu
w wysokości 34 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Olsztynie mBank nr: 04 1140 1111 0000 4163 2600 1007, z takim wyprzedzeniem aby w dniu 24 stycznia 2018 roku pieniądze znajdowały się na wskazanym koncie.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, sala Nr 206.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona została na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście oraz zamieszczona na stronach internetowych: Starostwa Powiatowego w Olsztynie www.powiat-olsztynski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiat-olsztynski/ oraz w serwisie internetowym www.monitorurzedowy.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Olsztynie przy Placu Bema 5, pokój 108,
oraz telefonicznie pod numerem 89/521-05-29.

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne