Ogłoszenie

Sprzedaż zabudowanej budynkiem mieszkalnym działki nr 249/4, położonej w Rumi przy ul. Sobieskiego 26

pomorskie, Rumia

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sobieskiego 26, 84-230, Rumia, pomorskie
Powierzchnia
4 672 m2
Cena
1 850 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
16-03-2018
Numer ogłoszenia
33744787
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
84-230 Rumia
Ulica
Sobieskiego 7
Osoba kontaktowa
Gmina Miejska Rumia

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI PRZY UL. SOBIESKIEGO 26, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA
Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 249/4 o powierzchni 4672 m2, obręb 19, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00076672/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, uchwalonym Uchwałą Nr XXI/280/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29.03.2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru położonego w rejonie ul. Żwirowej działka 249/4, obręb 19, leży w obszarze oznaczonym 34.U - co oznacza , że jest to teren zabudowy usługowej.
Część działki zabudowana jest domem mieszkalnym wolnostojącym w złym stanie technicznym, o obniżonym standardzie oraz budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny ujęty jest w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Pozostała część działki stanowi utwardzony kostką betonową parking, który zostanie przez dotychczasowego dzierżawcę przywrócony do stanu pierwotnego (rozebrany) do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, telefoniczna i energetyczna. Nieruchomość porośnięta jest drzewami.
Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00076672/1 są wolne od wpisów i zobowiązań.
Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 2018 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.
Cena wywoławcza wynosi 1.850.000,00 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wynosi 185.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 12 marca 2018 r. w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679 65 24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 9:00 - 17:00, wtorek, środa i piątek w godz. 7:30 - 15:30.
33744787
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne