Ogłoszenie

przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanej

dolnośląskie, Zabrodzie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zabrodzie, dolnośląskie
Powierzchnia
14 501 m2
Cena
2 071 100 zł
Numer ogłoszenia
33754004
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółyDZIAŁKI BUDOWLANE
NA OBRZEŻACH WROCŁAWIA
REKTOR UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanej położonej w Zabrodziu
PRZEDMIOT PRZETARGU
Oznaczenie nieruchomości : obręb Zabrodzie gmina Kąty Wrocławskie AM-1; księga wieczysta nr WR1S/00028971/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej. Nieruchomość ma łączną powierzchnię 1,4501 ha i składa się z następujących działek ewidencyjnych:
numer ewidencyjny działkipowierzchnia
m 2
1/80618
1/81808
1/82780
1/83672
1/84726
1/85702
1/86725
1/87700
1/881040
1/89720
1/90720
1/91862
1/92720
1/93720
1/94720
1/95718
1/962550
Położenie nieruchomości : przedmiotowe działki położone są w południowo-zachodniej części wsi Zabrodzie, w odległości ok. 350 m od AOW. Dojazd do nieruchomości od północnego-wschodu, gdzie nieruchomość sąsiaduje z drogą asfaltową prowadzącą w kierunku Wrocławia.
Opis nieruchomości : Teren obecnie nieużytkowany, porośnięty trawą i chwastami, częściowo zakrzaczony.
Infrastruktura techniczna: Działki nie są uzbrojone, dostęp do sieci infrastruktury technicznej na warunkach ustalonych przez poszczególnych operatorów. Wzdłuż północno-wschodniej granicy kompleksu przebiegają sieci: energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna, które wymagają doprowadzenia do granic działek. Przez północno-wschodnią i południową część kompleksu przebiegają napowietrzne linie energetyczne średniego napięcia. Słupy energetyczne zlokalizowane są na działce 1/96, na granicy działki 1/95 oraz w południowej części działek nr 1/89 i 1/91.
Przeznaczenie zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego : 2M - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - Uchwała Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXI/282/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie dla obszaru północno-wschodniej części obrębu opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dn. 16 września 2016 r. poz. 4244. W ramach tego planu działki 1/81, 1/82 oraz od 1/84 do 1/95 wydzielone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, działki 1/80 i 1/83 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą a działka 1/96 pod drogę wewnętrzną. Przedmiotowy teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej - krajobrazu kulturowego oraz w strefie ochrony konserwatorskiej - zabytków archeologicznych.
Cena wywoławcza netto 2 071 100 zł
Do ceny netto doliczony zostanie podatek VAT według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Minimalna wysokość postąpienia 50000,00 zł
Wadium wynosi: 200000,00 zł.
WARUNKI PRZETARGU
Przetarg odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - gmach główny przy ul. Norwida 25 sala nr 138 na I piętrze w dniu 7 marca 2018 r. o godz.10.00.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: potwierdzenie wniesienia wadium oraz (w przypadku osób fizycznych) dowód osobisty a w przypadku osób prawnych: wyciąg z KRS lub z innego właściwego rejestru ewentualnie zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej; w przypadku cudzoziemców - osób prawnych - odpis z właściwego rejestru uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Aktualny wyciąg z KRS lub innego organu prowadzącego rejestr powinien być wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie uczestnicy przetargu powinni wpłacić na konto Uczelni : PKO BP S.A. Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku lub dokument elektroniczny sporządzony na podstawie art. 7 ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.)
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.
Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone po przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium przepada na rzecz Uczelni, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
Do zawarcia umowy sprzedaży sprzedający zobowiązany jest uzyskać zgodę Prezesa Prokuratorii Generalnej RP na podstawie art.90 ust.4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.).
Umowa warunkowa w formie notarialnej zostanie zawarta w terminie najpóźniej do 30 dni od daty otrzymania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP.
Gminie przysługuje prawo pierwokupu na podstawie art. 109 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
Umowa przeniesienia własności w formie notarialnej zawarta zostanie w terminie najpóźniej do 30 dni od otrzymania oświadczenia Gminy o rezygnacji z prawa pierwokupu.
Oferent , który przetarg wygra obowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży netto powiększonej o podatek VAT w wysokości 23% w terminie najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej , opłaty sądowe oraz podatek VAT ponosi nabywca.
Cudzoziemcy ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz.U. z 2004r. , nr 167 poz. 1758 z późn. zm. ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach , gdy zgoda ta jest wymagana.
Informacji o przetargu udziela Biuro ds. RZD i Zarządzania Nieruchomościami tel. (71) 3205-254 lub 0-697629719, e-mail: zbigniew.rogula@upwr.edu.pllub tomasz.fiedor@upwr.edu.pl
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ma prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny
33754004
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne