Ogłoszenie

Działka nr 5545

dolnośląskie, Olkusz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rabsztyńska, Olkusz, dolnośląskie
Powierzchnia
4 718 m2
Cena
486 500 zł
Numer ogłoszenia
33755897
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-02-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
32-300 Olkusz
Ulica
Rynek 1
Osoba kontaktowa
Gmina OLkusz

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki nr 5545
o pow. 4718 m2, położonej w Olkuszu w rejonie ul. Rabsztyńskiej, objętej księgą wieczystą KR1O/00079914/8. Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym ( budynek byłego Przedszkola ) jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, składającym się z trzech sekcji połączonych węzłem komunikacyjnym, o pow. użytkowej 892 m2. Budynek od dłuższego czasu nieużytkowany , w złym stanie technicznym, przeznaczony do remontu kapitalnego. Uzbrojenie stanowi przyłącz energii elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Rabsztyńskiej poprzez istniejący na gruncie szlak drożny
( z nawierzchnią asfaltową ) składający się z działek nr : 1005/7, 1005/9, 1005/11, 1003/5, 1001/3, 1001/8, 968/91, 968/154 , które stanowią własność Gminy Olkusz a w ewidencji gruntów i budynków figurują jako " dr" , a następnie poprzez ustanowienie służebności gruntowej przejścia, przejazdu oraz przeprowadzenia mediów pasem gruntu zlokalizowanego na całej szerokości
i długości działki nr 968/153 oraz na części działki nr 968/151 przylegającym do w/w pasa gruntu, tj. szerokości 17 m, o łącznej pow. 99 m2. Wynagrodzenie za ustanowienie w/w służebności ustala się w formie jednorazowego świadczenia w wysokości 6.300,00 zł, podwyższonego o należny podatek VAT (23%), co stanowi kwotę 7.749,00 zł brutto ( słownie : siedem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych ).
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej
i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem " C4UC" - opisanym jako : " Tereny usług komercyjnych ".
Przeznaczenie podstawowe: obiekty handlu detalicznego, gastronomii, rzemiosła, hotelarstwa,
obiekty usług oświaty, kultury i zdrowia, inne obiekty, instytucje i jednostki gospodarcze.
Przeznaczenie dopuszczalne: m.in. lokalizacja składów , magazynów i hurtowni w obiektach
kubaturowych. Ponadto nieruchomość znajduje się w granicy terenu górniczego " ZGH Bolesław
i ZGH Bolesław I "
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 486.500,00 zł
( słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych ). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej . Sprzedaż zwolniona z podatku VAT. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 97.300,00 zł do dnia 12.04.2018r. włącznie , na konto Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.
Przetarg odbędzie się 17 kwietnia 2018r. o godz. 11.00
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1 , pok. 101.
Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 207 , zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.plw dziale Nieruchomości , na portalu internetowym: www.olkusz.otodom.ploraz www.bip.malopolska.pl / umigolkuszw dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 204 , telefon (32) 6260204.
33755897
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne