Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji 1/2 niewydzielonej części nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Smolno

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, ---, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
1 092 m2
Cena
8 250 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-03-2018
Numer ogłoszenia
33763907
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-231 Bydgoszcz
Ulica
Królowej Jadwigi 16/2
Nr telefonu
523455522
Email
bydgoszcz.bakalarski@komornik.pl
Strona www
www.bydgoszcz.bakalarski.komornik.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00081826/4 W TRYBIE UPROSZCZONYM W OPARCIU O ART. 10136 KPC
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Maciej Bakalarski na podstawie art, 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości ogłasza, że w dniu 28.03.18 r. o godz. 09.00 w Kancelarii Komornika mieszczącej się: Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 16/2, odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości położonej: Nowe Smolno, gm. Nowa Wieś Wielka, stanowiącej niezabudowaną działkę nr 28/3 o powierzchni 0,1092 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00081826/4. Nieruchomość stanowi własność Wojciecha Musiała - do 1/2 części.
Suma oszacowania wynosi 16 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 8 250,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 1 650,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w Kancelarii Komornika, na jeden dzień przed licytacją. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O. Centrum w Bydgoszczy 83 1020 1462 0000 7002 0184 3796, na którym winna być ujawniona na jeden dzień przed licytacją. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). Cena nabycia winna być uiszczona stosownie do art. 871 kpc.
Nieruchomość obciążona jest hipotekami - zgodnie z treścią zapisu w dziale IV KW. Koszty z tytułu wykreślenia wpisów hipotecznych ponosi nabywca zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 28 lipca 2005 r. Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz. U. Nr 167/2005, poz. 1398.
W Kancelarii Komornika można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione ;w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. ?
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.
Aktualne obwieszczenia znajdują się także na stronie www.bvdgoszcz.bakalarski.komornik.pl
33763907
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne