Ogłoszenie

Nieruchomość składająca się z działek nr 617/37 i 741/19

małopolskie, Olkusz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wspólna, Olkusz, małopolskie
Powierzchnia
18 962 m2
Cena
1 224 000 zł
Numer ogłoszenia
33766357
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
32-300 Olkusz
Ulica
Rynek 1
Osoba kontaktowa
Gmina Olkusz

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek nr 617/37 ( obręb Pomorzany ) i 741/19 ( obręb Olkusz ) o łącznej pow. 1,8962 ha położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej, w granicach Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej księgami wieczystymi : KR1O/00047850/8, KR1O/00040127/2. W terenie działki te stanowią jeden kompleks gruntów
w kształcie wielokąta. Nieruchomość posiada ograniczenia zabudowy związane z przebiegiem sieci : energetycznych zarówno podziemnej linii kablowej jak i naziemnej linii wysokiego
napięcia wraz ze strefą oddziaływania oraz kolektora kanalizacji sanitarnej ks800 .
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Wspólnej i sieci infrastruktury
technicznej : woda, energia , kanalizacja. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy przemysłowej, usługowej, droga krajowa nr 94. Nieruchomość wolna od zobowiązań i obciążeń.
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części
dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza nieruchomość znajduje się
w terenie oznaczonym symbolem " B3.P-U " - opisanym jako: " teren obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów lub zabudowy usługowej". Ponadto nieruchomość znajduje się w
granicy terenu kategorii "B" przydatności do zabudowy, w przypuszczalnym zasięgu starego
kopalnictwa, w granicy starego kopalnictwa rud srebra i ołowiu, w granicy złoża rud cynku i
ołowiu Olkusz., w granicy strefy sanitarnej od cmentarza 150m.
Przez działkę nr 741/19 przebiega sieć napowietrzna wysokiego napięcia 110 kV ze strefą
oddziaływania, co wiąże się z obowiązkiem uzgodnienia zamierzenia inwestycyjnego
z administratorem linii napowietrznej.
Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków m. Olkusza, prowadzoną przez Starostę Olkuskiego
działka nr 741/19 o pow. 0,0730 ha stanowi użytki " LsVI", ( las ).
Zgodnie z art. 37a ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( Dz. U. z 2015r. poz.
2100 z późn. zm. ) - w przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną , osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, niestanowiącego własność Skarbu Państwa gruntu :
a). oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków, lub
b). przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub
c). o którym mowa w art. 3 , objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o
której mowa w art. 19 ust.3 ,
Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy
prawa prawo pierwokupu tego gruntu.
Działka nr 741/19 stanowi użytek leśny, przed przystąpieniem do zabudowy wymagane
jest uzyskanie zgody na wyłączenie tego gruntu z produkcji leśnej ( decyzja Dyrekcji
Regionalnej Lasów Państwowych w Katowicach
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 1.224.000,00 zł
( słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysięcy złotych ). Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT ( 23% ). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 244.800,00 zł do dnia 10.05.2018r. na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2018r. o godz. 11.30
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu , pok. 101.
Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Olkuszu obok pok. 207, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.plw dziale Nieruchomości , portalu internetowym : www.olkusz.otodom.ploraz www.bipmalopolska.pl/umigolkusz w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 204 , telefon (32) 6260204.
33766357
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne