Ogłoszenie

Obwieszczenie o przetargu pisemnym ofertowym nieograniczonym

Obwieszczenie o przetargu pisemnym ofertowym nieograniczonym

dolnośląskie, Wałbrzych

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wałbrzych, dolnośląskie
Powierzchnia
6 795,5 m2
Cena
508 500 zł
Numer ogłoszenia
154227
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


ISO 9001:2015

Obwieszczenie o przetargu pisemnym ofertowym nieograniczonym

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu,
adres: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności gruntu
wraz z prawem własności znajdujących się na tym gruncie budynków.


1. Nazwa i siedziba sprzedawcy: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 4; 58-309 Wałbrzych, NIP 886-23-85-315, tel.74 6489600 fax 74 6489746
2. Miejsce przetargu: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
ul. Sokołowskiego 4, bud. D sala konferencyjna
3. Termin przetargu: 17.05.2018 r godz. 10.00
4. Przedmiot przetargu: Przedmiotem przetargu jest sprzedaż działek, zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ulicy Stanisława Moniuszki 110, o numerze 126/ 2 obręb 32 Gaj o powierzchni 130m2 i 126 /3 obręb nr 32 Gaj o powierzchni 25584 m2 posiadających księgę wieczystą KW Nr SW1W/00038654/3 urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. Zabudowę działki nr 126/3 stanowią budynki byłego szpitala dziecięcego o łącznej powierzchni 6795,5m2 i kubaturze 37377 m3 . Działki są uzbrojone w następujące instalacje: elektryczną, wodną i kanalizacyjną, gazową i telefoniczną. W studium zagospodarowania terenu teren opisany jest jako: „zespół zabudowy jednorodzinnej objętej ochroną konserwatorską" Kierunki zmian : utrzymanie obecnej funkcji terenu ,konieczne rehabilitacyjne w realizacji zadań zagospodarowania terenu.
Wypis i wyrys z mapy ewidencji gruntów, wraz z zaznaczoną powierzchnią gruntu oraz opisem poszczególnych budynków posadowionych na działce 126/3 - stanowią załączniki do regulaminu przetargu.
5. Wysokość ceny wywoławczej: 508500 zł (słownie : pięćset osiem tysięcy pięćset złotych)
6. Wysokość wadium: 50850 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych)
7. Sposób wpłacania wadium: Wadium wyłącznie w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto Specjalistycznego Szpitala im. A . Sokołowskiego w Wałbrzychu prowadzonego przez Kredyt Bank S.A. o/ Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto Szpitala.
8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie zgodnej z Regulaminem przetargu oferty
oraz wpłata wadium.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu pok. 32-37 (sekretariat) w zaklejonej i nieprzejrzystej kopercie z napisem „Przetarg - Moniuszki 110" do dnia 14.05.2018 r. do godz. 14.00
Oferty złożone po tym terminie będą zwracane bez rozpatrywania.

Oferta powinna zawierać:

- dokładne dane oferenta tj. imię nazwisko, adres, w przypadku gdy oferentem jest osoba prawna lub prowadząca działalność gospodarczą - nazwę firmy wraz z siedzibą oraz aktualnym wyciągiem z właściwego rejestru.
- proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza, datę sporządzenia oferty, podpis oferenta
lub osoby umocowanej (wraz z pełnomocnictwem), dowód wpłaty wadium (oryginał)
- oferta powinna być sporządzona w języku polskim
- oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz stanem technicznym
i prawnym przedmiotu sprzedaży
- zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.
9. Otwarcie ofert nastąpi 17.05.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Sprzedającego w Wałbrzychu
przy ul. Sokołowskiego 4 , bud D sala konferencyjna.
10. Informacje dodatkowe:
- z nieruchomością można się zapoznać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu
(tel. 746489698- Dział Obsługi Szpitala)
- z regulaminem przetargu można zapoznać się w Dziale Organizacji i Nadzoru przy ul. Sokołowskiego 4 , 58-309 Wałbrzych lub na stronie internetowej Sprzedającego www.zdrowie.walbrzych.pl, www.bip51.lo.pl
- oferentowi którego oferta zostanie przyjęta , wadium zostanie zarachowane na poczet ceny
- w przypadku nieuiszczenia całości ceny nabycia najpóźniej w dniu zawarcia umowy ,
przed jej podpisaniem nabywca traci złożone wadium.
- Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
- Jeżeli kilku oferentów złoży taką samą cenę , przetarg będzie kontynuowany na zasadzie licytacji minimalnym krokiem postąpienia 1% ceny wywoławczej tj. (słownie: trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt złotych)
- dla ważności przetargu wystarczy złożenie co najmniej jednej ważnej oferty.

 

 

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne