Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości PPUH RAPID Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Białej Podlaskiej (sygn. akt. IX GUp 10/15) ogłasza przetarg...

mazowieckie, Grójec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Grójec, mazowieckie
Numer ogłoszenia
154242
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-03-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Okopowa 20/12

Szczegóły


Syndyk masy upadłości PPUH RAPID Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Białej Podlaskiej (sygn. akt. IX GUp 10/15) ogłasza przetarg ofertowy, pisemny, nieograniczony na wybór nabywcy:


DZIAŁKA INWESTYCYJNA - nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Grójcu, jednostka ewidencyjna - Grójec, obręb 0001-Grójec Miasto, stanowiąca działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 208/6, o pow. 0,4694 ha, dla której urządzono księgę wieczystą nr RA1G/00084481/1, w obniżonej cenie stanowiącej 90% ceny oszacowania - za cenę nie niższą niż 650 700,00 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset PLN);

LOKAL HANDLOWO-UŻYTKOWY - prawo do zabudowanej nieruchomości w postaci użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności wzniesionego na nim budynku, położonej w Wyszkowie przy ul. Pułtuskiej 112, jednostka ewidencyjna - Wyszków, obręb 0001-Wyszków, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 6405, o pow. 0,0514 ha, zabudowaną budynkiem magazynowo-produkcyjno-handlowym o pow. użytkowej 416,00 m2, który z budynkiem sąsiednim stanowi konstrukcyjnie jedną całość, dla której urządzono księgę wieczystą nr OS1W/00027358/6, w obniżonej cenie stanowiącej 90% ceny oszacowania - za cenę nie niższą niż 720 000,00 PLN (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy PLN);

LOKAL HANDLOWO-UŻYTKOWY - prawo do zabudowanej nieruchomości położonej w Białej Podlaskiej przy ul. Jana III Sobieskiego 22, jednostka ewidencyjna - Biała Podlaska, obręb - 0001, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 356/2, o pow. 0,1679 ha, zabudowana budynkiem handlowo-usługowym, o pow. użytkowej 1 000,42 m2, dla której urządzono księgę wieczystą numer LU1B/00106410/1, za cenę nie niższą niż 3 100 000,00 PLN (słownie: trzy miliony sto tysięcy PLN)
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „RAPID" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Białej Podlaskiej prowadzony w Banku Pekao SA O/Lublin 61 1240 2470 1111 0010 6311 5614 w terminie do dnia 26 marca 2018r. (decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy).

Oferty należy kierować, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie o formacie nie większym niż A4, umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją: „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „RAPID" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Białej Podlaskiej - nie otwierać" na adres: Kancelaria Syndyka PPUH RAPID w upadłości likwidacyjnej, ul. Okopowa 20/12, 20-022 Lublin, w terminie do dnia 27 marca 2018r. do godz. 15:30 przy czym liczy się data wpływu oferty.

Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka PPUH RAPID w upadłości likwidacyjnej, ul. Okopowa 20/12, 20-022 Lublin, w dniu 28 marca 2018r. godzina 10:00.
Z operatem szacunkowym stanowiącym opinię o wartości nieruchomości oraz regulaminem przetargu można zapoznać się w kancelarii Syndyka w Lublinie, ul. Okopowa 20/12, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z syndykiem (tel. 693-397-818). Z regulaminem przetargowym można zapoznać się na stronie internetowej: www.nsyndyk.pl.

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne