Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości położonej w Tarkowie Dolnym

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, ---, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
1 249 m2
Cena
26 625 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-04-2018
Numer ogłoszenia
33777695
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-04-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-054 Bydgoszcz
Ulica
Obrońców Bydgoszczy 8/4
Nr telefonu
523222827
Email
bydgoszcz7@komornik.pl
Strona www
www.bydgoszcz7.komornik.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel (tel. 52 322 28 27) ogłasza, że: dnia 24.04.2018 r. o godz. 11.00 w kancelarii mieszczącej się 85-054 Bydgoszcz, ul. Obrońców Bydgoszczy 8/4, odbędzie się pierwsza licytacja w trybie uproszczonym prawa własności nieruchomości położonej: działka nr 313/8 Tarkowo Dolne, gmina Nowa Wieś Wielka, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00205886/8.
Nieruchomość stanowi działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 313/8 i powierzchni 0,1249 ha, obręb ewidencyjny Tarkowo Dolne. Działka ma kształt prostokąta ze ściętym narożnikiem. Jest to działka narożnikowa. Przybliżone wymiary działki wynoszą: długość 40 m, szerokość 30 m. Nieruchomość nie jest ogrodzona i nie jest zagospodarowana. Nieruchomość ma dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej: sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu gminnego, który przebiega po przeciwnej stronie drogi. Nad wschodnią częścią działki przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przylega ona do działki gruntu nr 313/18, która jest gminną drogą wewnętrzną, dostęp do najbliższej drogi publicznej - drogi krajowej nr 25 odbywa się na podstawie odpowiednich służebności zapisanych w dziale I-Sp księgi wieczystej. Jest to prawo przechodu, przejazdu i przewozu przez działki nr 312/4 i 313/17. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków.
Suma oszacowania wynosi 35 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26 625,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 550,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.
W związku z tym, iż licytacja odbywa się w trybie uproszczonym na podstawie art. 10131 § 1, do którego stosuje się przepisy o licytacji w egzekucji z ruchomości, nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12.00 dnia następnego na rachunek bankowy komornika PKO BP SA I o. Centrum Bydgoszcz 37 1020 1462 0000 7202 0022 4238.
Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tej samej nieruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej do dnia następnego po licytacji będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą 1/10 części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W dniu 18.04.2018 r. można oglądać nieruchomość od godziny 11.00 do 11.30.
33777695
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne