Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Kujawiak” w upadłości z siedzibą
we Włocławku zaprasza do...

wielkopolskie, Kalisz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kalisz, wielkopolskie
Numer ogłoszenia
154395
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
10-04-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk Masy Upadłości
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Kujawiak" w upadłości z siedzibą we Włocławku

zaprasza do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości

1. Przedmiotem przetargu (aukcji) są:
a) prawa przysługujące Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej „Kujawiak" w upadłości
z siedzibą we Włocławku w postaci:
- 5/10 udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 20, obręb 0025, nr działki 19, stanowiącej tereny mieszkaniowe, o powierzchni 0,0350 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KZ1A/00002304/3,
- 5/10 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 22, obręb 0025, nr działki 22/1, stanowiącej tereny mieszkaniowe, o powierzchni 0,1182 ha,
dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KZ1A/00040340/5,
- 5/10 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 22, obręb 0025, nr działki 22/5, stanowiącej tereny mieszkaniowe, o powierzchni 0,0643 ha,
dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KZ1A/00048704/1;
b) prawa przysługujące ACURA sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku w postaci:
- 3/10 udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 20, obręb 0025, nr działki 19, stanowiącej tereny mieszkaniowe, o powierzchni 0,0350 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KZ1A/00002304/3,
- 3/10 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 22, obręb 0025, nr działki 22/1, stanowiącej tereny mieszkaniowe, o powierzchni 0,1182 ha,
dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KZ1A/00040340/5,
- 3/10 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 22, obręb 0025, nr działki 22/5, stanowiącej tereny mieszkaniowe, o powierzchni 0,0643 ha,
dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KZ1A/00048704/1,
- 4/5 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 22, obręb 0025, nr działki 22/6, stanowiącej tereny zabudowane, o powierzchni 0,0220 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KZ1A/00053705/6.
2. Cena wywoławcza wynosi 8.040.510 zł (słownie: osiem milionów czterdzieści tysięcy pięćset dziesięć złotych) brutto, w tym podatek VAT.
3. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie przed złożeniem oferty wadium
w wysokości 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości
o numerze 46 1160 2202 0000 0000 6184 9116.
4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 24 kwietnia 2018 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty).
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2018 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, w sali nr 406, o godz. 13.50. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów.
6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania
w zakresie złożonych ofert, określone zostały we wniosku Syndyka o zatwierdzenie warunków przetargu z dnia 12 marca 2018 roku, znajdującym się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, pod sygn. V GUp 45/16.
7. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można w SKOK Kujawiak pod adresem:
ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, tel. (54) 231-67-01, email: sekretariat@skokkujawiak.pl
oraz na stronie internetowej: http://www.skokkujawiak.pl, w zakładce „Na sprzedaż".

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne