Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Nadleśnictwa Babimost

lubuskie, Babimost

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Babimost, lubuskie
Powierzchnia
19 600 m2
Cena
585 000 zł
Numer ogłoszenia
33780207
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-04-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-110 Babimost
Ulica
Leśna

SzczegółySkarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Babimost ul. Leśna 17, 66-110 Babimost
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach(jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz.788 z późniejszymi zmianami.)oraz na podstawie przepisów
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych
(Dz. U. z 2007 Nr 78, poz. 532),
OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ
SKARBU PAŃSTWA W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA BABIMOST
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 1,96 ha, stanowiąca działki ew. nr 34/5 o powierzchni 11300 m2 i działki ew. nr 34/11 o powierzchni 8300 m2, położona w obrębie Chlastawa, gmina Zbąszynek, powiat świebodziński, województwo lubuskie. Dla powyższej nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych w Świebodzinie prowadzi KW nr ZG1S/00030753/1.
2. W powszechnej ewidencji gruntów i budynków działka 34/5 i działka 34/11 sklasyfikowane są jako grunt leśny oznaczony symbolem Ls.
3. Działki ew. nr 34/5 i 34/11 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych w obrębie wsi Chlastawa, plan przyjęty uchwałą Nr.XXX/47/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku w dniu 25 maja 2017 r., uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017 r. poz. 1261, posiadają oznaczenie "P" - Tereny obiektów
W oparciu ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zbąszynek, które przyjęte zostało uchwałą Nr XVII/77/200 r. Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 11.05.200 r. z póź. zm., przedmiotowe działki posiadają przeznaczenie "P8" - Wytwórczość, przemysł, składy - obszar zabudowany do adaptacji i uzupełnień.
4. Rejon położenia nieruchomości posiada uzbrojenie w sieć energetyczną, wodną, kanalizacyjną, gazową i telekomunikacyjną.
5. Opis nieruchomości:
Działka 34/5 - położona w północnej części miejscowości Chlastawa, przy obwodnicy Zbąszynka. Kształt działki nieregularny, w części południowej teren zróżnicowany wysokościowo. Działka posiada dostęp do gminnej drogi publicznej (dz. ew. 102/1) - brak urządzonego zjazdu. Wzdłuż zachodniej granicy działki z terenami kolejowymi przebiega przez działkę napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Północno-wschodnia część działki położona w bliskim sąsiedztwie wiaduktu kolejowego, przebiegającego nad obwodnicą Zbąszynka. Południowo-wschodnia część działki sąsiaduje poprzez działkę ew. 101/4 z GPZ, położonym na terenie zakładu przemysłowego. Na działce znajduje się drzewostan sosnowy (9 So 47 lat, 1 So 109 lat) o miąższości 185 m3.
Działka 34/11 - położona w północnej części miejscowości Chlastawa, przy obwodnicy Zbąszynka oraz rondzie Hakana Erikssona. Kształt działki nieregularny, w części południowej teren zróżnicowany wysokościowo. Działka posiada dostęp do gminnej drogi publicznej (dz. ew. 102/1) - brak urządzonego zjazdu. Północno-wschodnia część działki położona w bliskim sąsiedztwie ronda Północnej obwodnicy Zbąszynka. Południowa część działki sąsiaduje bezpośrednio z terenem zakładu przemysłowego Ikea Industry Poland Sp. z o.o. Na działce znajduje się drzewostan (7 Ak 59 lat, 2 So 119 lat, 1 So 47 lat) o miąższości 215 m3.
6. Na działce 34/11 została ustanowiona służebność przesyłu na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (NIP 7822377160, Regon 300455398) polegająca na:
znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej linii i urządzeń elektroenergetycznych, istniejących na działce, prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania prac eksploatacyjnych, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy i rozbudowy linii i urządzeń elektroenergetycznych istniejących na gruncie. Służebność powyższa znajduje się w zachodniej części działki i obejmuje powierzchnię 840 m2. Na przedmiotowej działce są posadowione dwa słupy elektroenergetyczne.
7. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
8. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI WYNOSI: 585 000,00 zł netto (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100).
9. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa w Babimoście ul. Leśna 17, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 pokój nr 16, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Zastępca Nadleśniczego Paweł Nowak - tel. 68 351 35 42.
10. Przed przystąpieniem do przetargu wskazane jest dokonanie wizji lokalnej sprzedawanej nieruchomości.
11. Przetarg odbędzie się dnia 15 maja 2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie Nadleśnictwa Babimost, ul. Leśna 17, pokój nr 3 (sala konferencyjna). Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeśli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.
12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowych w wysokości: 60 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Nadleśnictwa w banku: PKO BP S.A O/Zielona Góra nr 73 1020 5402 0000 0602 0115 2461 z dopiskiem "Wadium w przetargu na sprzedaż dz. nr 34/5 i 34/11". Wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy będzie skuteczne wyłącznie jeżeli wpłacone środki znajdą się na rachunku bankowym Nadleśnictwa najpóźniej do godz. 11:30 w dniu 15 maja 2018 r.
Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w kasie Nadleśnictwa w oryginale najpóźniej do dnia 15 maja 2018 r. do godz. 11:30. Termin wygaśnięcia gwarancji bankowej nie może być krótszy niż 60 dni licząc od dnia przetargu. Jeżeli termin zawarcia umowy sprzedaży będzie wykraczał poza termin wygaśnięcia ważności gwarancji bankowej, Nadleśnictwo wezwie nabywcę do przedłużenia ważności gwarancji na wymagany okres. Nie dostarczenie do Nadleśnictwa przedłużonej gwarancji, na 7 dni przed wygaśnięciem poprzednio złożonej gwarancji bankowej, będzie skutkowało utratą wadium.
Wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą zobowiązany jest on zapłacić.
Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
13. Ostatecznym terminem zapłaty ceny nabycia nieruchomości jest dzień poprzedzający termin zawarcia umowy sprzedaży - aktu notarialnego. Nabywca jest zobowiązany wpłacić cenę nabycia nieruchomości przelewem na konto w banku: PKO BP S.A O/Zielona Góra nr 73 1020 5402 0000 0602 0115 2461. Kwota wpłaty będzie pomniejszona o kwotę wadium, o ile wadium zostało wniesione w pieniądzu.
14. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości - aktu notarialnego, Nadleśnictwo powiadomi nabywcę pisemnie. W razie uchylenia się nabywcy nieruchomości od zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu bez usprawiedliwionej przyczyny, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
15. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym na dzień zawarcia transakcji.
16. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.
17. Nieruchomość nie może być sprzedana w przetargu nieograniczonym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.
18. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia przetargu.
19. Nieruchomość została zatwierdzona do sprzedaży przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 31 października 2017 r. znak ES.2281.43.2017.DT.
33780207
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne