Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Kujawiak” w upadłości z siedzibą we Włocławku zaprasza do...

kujawsko-pomorskie, Jastrzębie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Jastrzębie, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
956 m2
Cena
298 000 zł
Numer ogłoszenia
154559
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
15-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk Masy Upadłości
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Kujawiak" w upadłości z siedzibą we Włocławku

zaprasza do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości

1. Przedmiotem przetargu (aukcji) jest prawo własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, położonej w miejscowości Jastrzębie 14, gmina Drzycim, obręb 0009 Jastrzębie, nr działki 19/5, o powierzchni 0,0956 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr BY1S/00050075/4, stanowiące własność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Kujawiak" w upadłości z siedzibą we Włocławku.
2. Cena wywoławcza wynosi 298.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.
3. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie przed złożeniem oferty wadium w wysokości 31.000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 46 1160 2202 0000 0000 6184 9116.
4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 11 czerwca 2018 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty).
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2018 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, w sali nr 406, o godz. 10.10. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów.
6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały we regulaminie przetargu złożonym przy piśmie Syndyka z dnia 08 maja 2018 roku, znajdującym się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, pod sygn. V GUp 45/16.
7. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można w SKOK Kujawiak pod adresem: ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, tel. (54) 231-67-01, email: sekretariat@skokkujawiak.pl oraz na stronie internetowej: http://www.skokkujawiak.pl, w zakładce „Na sprzedaż".

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne