Ogłoszenie

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

śląskie, Wodzisław Śląski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kolejowa, Wodzisław Śląski, śląskie
Powierzchnia
10 419 m2
Cena
1 120 000 zł
Numer ogłoszenia
154577
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
15-05-2018

Ogłaszający

Województwo

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO


ogłasza


Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kolejowej, mapa 8, obręb Wodzisław, o łącznej powierzchni 10.419 m2, oznaczonych jako działki:
- nr 2666/108, użytek ŁIV, o pow. 9747 m2, opisana w księdze wieczystej GL1W/00007340/5,
- nr 2655/106, użytek Wp, o pow. 672 m2, opisana w księdze wieczystej GL1W/00068994/9.
W dziale III księgi wieczystej GL1W/00007340/5 znajduje się wpis o ograniczonym prawie rzeczowym: Prawo przejazdu, przechodu i przepędu bydła na rzecz każdoczesnych właścicieli Wodzisław rola wykaz 85, wpisano 30 październik 1925 r., przepisano 4 czerwca 1993 r. z KW. Wodzisław, rola wyk.150.
Dział III księgi wieczystej GL1W/00068994/9 wolny jest od wpisów.
Dział IV ww. ksiąg wieczystych wolny jest od wpisów (obciążeń).
Nieruchomości wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych
w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 1.120.000,00 zł
Wadium 112.000,00 zł
Minimalne postąpienie 11.200,00 zł

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%.

Nieruchomości położone są w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kolejowej o łącznej pow. 10.419 m2 w otoczeniu terenów usługowych i terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz terenów zieleni. Działki zlokalizowane są przy głównym szlaku komunikacyjnym o znaczeniu krajowym, drodze prowadzącej do granicy państwa z Czechami nr DK78 - przejście graniczne w Chałupkach. Działki mają kształt nieregularny, są zadrzewione i zakrzaczone samosiejkami. Na nieruchomościach znajdują się urządzenia liniowe - sieć kanalizacyjna sanitarna ks Φ500 i ks Φ1600 oraz studzienki kanalizacyjne. W sąsiedztwie płynie rzeka Leśnica.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego - terenu pomiędzy ulicą Witosa, Jastrzębską i torami kolejowymi, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XXXV/338/09 z dnia 27 maja 2009 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 132 poz. 2680 z dnia 28 lipca 2009 r. działki położone są w terenach o symbolach UC01 - tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2, W/Z01 - tereny zieleni, wód powierzchniowych, KDG01 - tereny dróg publicznych - główna ruchu przyśpieszonego.
Zgodnie z pismem RZGW w Gliwicach z dnia 25.05.2015 r. działki położone są w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. W celu uzyskania uzgodnienia co do możliwości zabudowy oraz warunków zabudowy na przedmiotowych działkach, należy wystąpić do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4B, sala 206, piętro I.
Wadium w wysokości 112.000,00 zł należy wnieść do dnia 11 lipca 2018 r. w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego,
nr 19 1240 4357 1111 0010 3970 9094 Bank Pekao SA.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości
na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego pod adresem wodzislaw-slaski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Ślaskiego przy ul. Bogumińskiej 4B.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, przy ul. Bogumińskiej 4A, pokój 106, tel. 32 4590562.

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne