Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Licytacja mieszkania położonego w miejscowości Drawno

zachodniopomorskie, Drawno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Drawno, zachodniopomorskie
Powierzchnia
26,7 m2
Cena
22 500 zł
Numer ogłoszenia
33792387
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk (tel. 95 717 40 50) ogłasza, że dnia 19 czerwca 2018 roku o godzinie 09.30 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie mającego siedzibę przy ul. Wolności 14 w sali nr 3, odbędzie się
pierwsza licytacja
lokalu mieszkalnego nr 3 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Drawno przy ul. Kolejowej 26 o powierzchni 26,70 m kw. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1C/00018413/4. Z prawem do lokalu związany jest udział po 145/1000 części w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz we współwłasności
działki nr 293/8 o pow. 252 m kw. objęty KW 14584A. Lokal znajduje się na pierwszym piętrze budynku. W jego skład wchodzą pokój i kuchnia. W ramach posiadanego udziału właściciele użytkują pomieszczenie piwniczne. Do pokoju wchodzi się bezpośrednio z klatki schodowej. W kuchni wydzielono małą łazienkę. Suma oszacowania wynosi 30 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 000,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69 1240 3927 1111 0010 4770 4762
Zgodnie z art. 976 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Do tych osób zaliczeni są cudzoziemcy, którzy do nabycia nieruchomości obowiązani są uzyskać zezwolenie wydane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Choszcznie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką oraz uzyskiwać informacje niezbędne do przystąpienia do przetargu.
33792387
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne