Ogłoszenie

Sprzedaż niezabudowanej dzialki nr 358, położonej w Malborku

pomorskie, Malbork

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Malbork, pomorskie
Powierzchnia
104 148 m2
Cena
8 553 090 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-07-2018
Numer ogłoszenia
33795061
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-05-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
82-200 Malbork
Ulica
Pl. Słowiański 5
Osoba kontaktowa
Miasto Malbork

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZA MIASTA MALBORKA
Burmistrz Miasta Malborka ogłasza w dniu 25 lipca 2018 r. o godz. 10.00 pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Malborka
1. Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa, położona w obrębie 7 miasta Malborka, mająca urządzoną księgę wieczystą KW GD1M/00020202/1:
l.p.Nr działkiPow. w haPrzeznaczenie w mpzpcena wywoławcza brutto
(w tym VAT 23%)
135810.41482U,P8 553 090 zł
Warunki nabycia nieruchomości:
Wadium w kwocie 850 000 zł (osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) płatne w pieniądzu (PLN) w terminie do 20 lipca 2018 r. przelewem na konto depozytowe Miasta Malborka prowadzone w Alior Bank SA nr 87-10600076-0000331000179282. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie Miasta Malborka
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "Przetarg pisemny nieograniczony - działka nr 358 obr. 7 w Malborku - nie otwierać do dnia 25 lipca 2018 r. do godz. 10.00" w Sekretariacie Burmistrza Miasta Malborka w terminie do 20 lipca 2018 r.
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w północnej części miasta Malborka "Strefa Przemysłowa przy ul. Dalekiej" uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/385/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 26 października 2017 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem "2U, P" - tereny zabudowy usługowej lub obiektów przemysłowych, składów i magazynów. Dopuszcza się realizację zabudowy usługowej lub obiektów przemysłowych, składów i magazynów zamiennie.
Nieruchomość objęta jest granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Malbork, Kompleks 3, woj. Pomorskie.
Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
Część jawna przetargu, odbędzie się w dniu 25 lipca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Malborka Pl. Słowiański 5, sala nr 114.
Burmistrzowi Miasta Malborka przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Burmistrz Miasta Malborka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka w godzinach urzędowania (p. 214, 225, 221, 222) lub tel. 556290400 w. 469, 458, 470, 471, 472 i w zakresie zabudowy p. 207, 208 lub tel. 556290400 w. 431, 432.
Pełny tekst ogłoszenia zamieszczono na stronie www.bip.malbork.ploraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Malborka.
33795061
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne