Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż działki położonej w obrębie Babimost

lubuskie, Babimost

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Babimost, lubuskie
Powierzchnia
2 844 m2
Cena
139 295,05 zł
Numer ogłoszenia
33795956
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-05-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-110 Babimost
Ulica
Rynek

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Babimost
Lp.1.
Oznaczenie
nieruchomości
Nr działki
947/1
Pow.
działki
w ha
0,2844
Nr księgi
wieczystej
ZG2S/00000645/9
Opis
nieruchomości
i przeznaczenie
Obręb Babimost.
Brak planu
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Babimost.
Zgodnie z decyzją
o warunkach zabudowy,
znak BUD.6730.2.2018
z dnia 9.02.2018 r. nieruchomość
przeznaczona
jest pod budowę
budynku usługowego branży
metalowej wraz
z infrastrukturą.
Zgodnie z ewidencją
gruntów nieruchomość
stanowi grunty orne:
RIVa - o pow. 0,1900 ha
oraz RV - o pow. 0,0944 ha.
Forma
sprzedaży
Na własność;
przetarg ustny
nieograniczony
Cena
nieruchomości
netto w zł
113 248,00
Cena wywoławcza
nieruchomości
brutto w zł
139 295,04
w tym należny
podatek VAT
w wysokości
26 047,04
Wadium
w zł
14 000,00
Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów, ciężarów, hipotek oraz praw i roszczeń osób trzecich.
I. Przetarg odbędzie się dnia 25.06.2018 roku o godz. 10:00 w sali Nr 10 Urzędu Miejskiego w Babimoście.
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić w pieniądzu (PLN) na konto BS Siedlec O/ Babimost 97 9660 0007 0000 0941 0200 0003 najpóźniej do 18.06.2018 roku. W tytule przelewu należy wpisać dokładnie kogo dotyczy i numer działki.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu.
II. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium,
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również "pełnomocnictwo",
- w przypadku osób prawnych - stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej - dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa.
W przypadku przystąpienia do przetargu jednego ze współmałżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku wspólnego, należy okazać pełnomocnictwo małżonka wyrażające zgodę na udział
w przetargu na nabycie nieruchomości.
III. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi Nabywca.
Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w oznaczonym terminie, przetarg czyni się niebyłym, a wpłacone wadium przechodzi na poczet Gminy.
IV. Sprzedaż nieruchomości następuje w stanie istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywca przejmuje daną nieruchomość
w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.
V. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) minął dnia 18.05.2018 r.
VI. W związku z art. 593 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) zastrzega się prawo odkupu jeżeli nabywca nieruchomości w okresie 2 lat od zawarcia aktu notarialnego nie rozpocznie zabudowy.
VII. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Wszelkie informacje w sprawie przetargu udzielane są w biurze Nr 3 Urzędu Miejskiego w Babimoście lub pod numerem tel. 68 351 38 73.
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeniowych, w dzienniku "Gazeta Wyborcza", w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugbabimost/oraz na stronie internetowej gminy www.babimost.pl.
Ogłoszenie przetargowe podano do publicznej wiadomości w okresie od 22.05.2018 r. do 25.06.2018 r.
33795956
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne