Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Ściborzu gmina Rojewo

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, ---, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
628 m2
Cena
204 500 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-06-2018
Numer ogłoszenia
33799541
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Nr telefonu
508100297

SzczegółySyndyk Masy Upadłości Magdaleny Polak i Krzysztofa Polak
nieprowadzących działalności gospodarczej zamieszkałych w Inowrocławiu
oferuje w sprzedaży z wolnej ręki prawo własności do
nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. uż. 132,99 m2, położonej w Ściborzu gmina Rojowo - działka 85/69 o pow. 0,0628 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę oznaczoną nr KW BY1I/00055371/5 za cenę wywołania wynoszącą 204.500,00 zł. (słownie: dwieście cztery tysiące pięćset złotych 00/100).
Oferenci zainteresowani zakupem w/w przedmiotu sprzedaży zobowiązani są w terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia, złożyć pisemną ofertę na adres: ul. Fordońska 199, ( 85-739) Bydgoszcz.
Szczegółowych informacji oraz regulamin sprzedaży można uzyskać pod:
nr tel. (508 100 297).
Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo do odstąpienia od oferty.
33799541
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne